ETT AV PRINSIPPENE det sto om er grunneiers rett til full erstatning ved avgivelse av eiendom i offentlig interesse. Denne retten er nedfelt i Grunnlovens paragraf 105.

Et annet prinsipp er forbudet mot at lover skal ha tilbakevirkende kraft. Dette prinsippet er nedfelt i Grunnlovens paragraf 97.

Et tredje prinsipp er tomtefesters rett til å forlenge festekontrakten på samme vilkår som tidligere. Denne retten ble innført i tomtefesteloven av 1996 ved en lovendring i 2004. I lovens paragraf 33 ble retten til å forlenge kontrakten innført som alternativ til innløsning. TOMTEFESTERENS RETT til å kreve innløsning av tomten mot å betale 40 prosent av råtomteverdien fratrukket verdien av de investeringer som er gjort av festeren var fjerde prinsipp. Denne retten er fastlagt i tomtefestelovens paragraf 37 første ledd annet punktum.

Et femte prinsipp gjelder om grunneier skal kunne kreve 30 ganger årlig festeavgift som betaling for en innløst tomt, slik tomtefestelovens paragraf 37 første ledd første punktum gir hjemmel for.

DOMMEN VIL FÅ stor betydning i tiden fremover. Over 100 saker som handler om strid mellom tomtefester og grunneier har ligget i norske domstoler og ventet på Høyesteretts avklaring før de blir tatt opp til doms. Det var anken i tre forskjellige tingrettsdommer som ble behandlet under ett i Høyesterett.

Den ene saken gjaldt en eiendom i Oslo. På eiendommen er det oppført seks terrasseblokker med 54 leiligheter. Festekontrakten fra 1956 hadde 50 års festetid. Festerne ville benytte lovens paragraf 33 som gir rett til forlengelse på samme vilkår. Det var grunneier uenig i, og fikk medhold i Oslo tingrett. Tingretten mente retten til forlengelse på samme vilkår strider både mot Grunnlovens paragraf 105 og paragraf 97.

Den andre saken gjaldt en hyttetomt i Rollag i Buskerud. Her ville eieren øke årlig leie fra 1622 til 9000 kroner da festeperioden utløp. Festerne nektet, og krevde å få festeforholdet forlenget på samme vilkår som før. Her fikk festerne medhold i Hallingdal tingrett 3. februar 2007.

Festerne vant. Høyesterett kom i begge disse sakene enstemmig til at det ikke var grunnlovsstridig å fortsette kontrakten på samme vilkår.

I DEN TREDJE SAKEN sto striden om hvilken pris som skulle legges til grunn ved innløsning av en boligtomt i Strand kommune i Rogaland. Grunneier, som er Opplysningsvesenets fond, ville ha 30 ganger oppjustert årlig festeavgift. Festeren mente 40 prosentregelen skulle gjelde, noe som etter en takst tilsvarte 93.000 kroner.

Et skjønn ga festeren medhold. I et overskjønn i Ryfylke tingrett 15. januar 2007 ble denne avgjørelsen satt til side, under henvisning til Grunnlovens paragraf 105, og grunneieren fikk medhold i at prisen skulle utgjøre 30 ganger årlig leie. Den ble fastsatt til 313.800 kroner.

Høyesterett kom også til at innløsning etter 40 prosentregelen her var i strid med Grunnloven § 105. Høyesterett mener likevel at det blir for mye å sette prisen til 30 ganger årlig oppjustert leie, slik tingretten har fastsatt, og henviser saken til ny behandling i tingretten.