Mannen er også dømt til å betale stedatteren 1,8 millioner kroner i erstatning. Tingrettens dom er enstemmig, og straffen i samsvar med påstanden fra aktor, statsadvokat Bodil Thorp Myhre.

Den 54 år gamle presten har hele tiden nektet seg skyldig i den alvorlige tiltalen, som omfatter seksuelle overgrep og andre grove voldshandlinger mot den nå 23 år gamle kvinnen fra hun var fem år gammel i 1989 og fram til i fjor.

Kvinnen ble trodd

— Etter en samlet vurdering av bevisførselen under hovedforhandlingen finner retten bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i samtlige tiltaleposter. Retten har festet lit til fornærmedes forklaring, heter det i domspremissene.

Kvinnens bistandsadvokat, advokat Inger Marie Støen, sier til NTB at det er en stor lettelse at jenta er blitt hørt.

— Hun var livende redd for ikke å bli trodd. Det betyr enormt mye at retten har lagt hennes forklaring til grunn. Hennes situasjon er forferdelig vanskelig. Hun ønsker å slippe en ny runde i retten. Men vi må ta den hvis den kommer, sier Inger Marie Støen.

Anke - Vi registrerer at retten har lagt fornærmedes forklaring til grunn. Det tar vi til etterretning. Men det endrer ikke på tiltaltes syn på skyldspørsmålet, sier forsvarer Sigmund Øien.

Han fastslår at dommen blir anket. Det innebærer at skyldspørsmålet vil bli endelig avgjort av Eidsivating lagmannsrett.

I Glåmdal tingrett er straffesaken behandlet av sorenskriver Lars Mæhlumshagen og to meddommere, en mann og en kvinne.

— Forkommen og forslått

I tillegg til kvinnens egen forklaring, har retten lagt stor vekt på vitneforklaringene fra en helsesøster og en lærer som begge kom i kontakt med fornærmede da hun begynte på videregående skole i 2000. Helsesøsteren observerte skader som ble bedømt som slagmerker. Læreren og en rådgiver observerte i 2002 av jenta var «forkommen og forslått», og ved ett tilfelle ble det påvist ribbensbrudd.

I retten forklarte kvinnen at hun var blitt utsatt både for samleier og andre seksuelle overgrep.

Biskop vitnet

Blant vitnene i rettssaken var biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme. Retten viser til biskopens forklaring om en samtale der kvinnen hadde fortalt om seksuelle overgrep fra stefaren. Biskopen sa i sitt vitneprov at hun oppfattet kvinnen som troverdig.

Retten viser også til vitneprovet fra en psykolog som etter cirka 40 samtaletimer med kvinnen, har omtalt henne som «troverdig, ikke utspekulert og uten realitetsbrist». En annen rettsoppnevnt sakkyndig psykolog har konkludert med at kvinnen har omfattende psykiske problemer.

Skjerpende og formildende

I vurderingen av straffutmålingen påpeker retten en rekke skjerpende momenter, blant annet at overgrepene har skjedd i deres felles hjem, at tiltalte skulle fylle rollen som farsfigur, og at mange av overgrepene har vært særdeles krenkende og smertefulle.

Men retten peker også på formildende momenter.

— I formildende retning anføres at tiltalte i sin oppvekst selv har vært utsatt for vold, og at han sliter med en manisk-depressiv lidelse som han må medisineres for. Ved så alvorlige overtredelser som i nærværende sak, kan imidlertid individuelle hensyn tillegges kun mindre vekt, heter det i domspremissene.