• Polsk arbeidsinnvandring kan være en trussel de nærmeste årene. Men polske lønninger vil gradvis hale inn på de norske. Dagens arbeidsinnvandring blir derfor neppe permanent.

ARILD GILJA

Dette sier professor Rolf Brunstad ved Norges Handelshøyskole. Han uttalte til BT lørdag at den norske håndverker må senke sine priser eller bli utkonkurrert. Det forutsetter at forbrukeren i fremtiden vurderer kvaliteten og tryggheten på det polske håndverket til å være like god som det norske.

— Skulle den norske håndverkeren komme i den situasjon at de må konkurrere med polsk arbeidskraft på pris, vil dette likevel ikke bli en permanent tilstand.

Arbeidsutvandring

Han understreker at dagens arbeidsinnvandring er et resultat av de betydelige lønnsforskjellene. Lønnsnivået i Polen er i dag under halvparten. Derfor opplever Polen en arbeidskraftutvandring, samtidig som vesteuropeiske bedrifter finner det lønnsomt å etablere seg i Polen. Begge deler vil bidra til at lønnsnivået i Polen stiger og gradvis haler innpå lønnsnivået i vest.

— Når lønninger og priser stiger i Polen, vil det bli mindre attraktivt for en polsk håndverker å arbeide i Norge. Han vil da finne det mer lønnsomt å ta jobber i hjemlandet igjen.

Lønningene nærmer seg

Denne utviklingen er allerede i gang, forteller Brunstad, som viser til at Polen ligger sentralt i Europa på grensen til Tyskland.

— De har kort vei til de store markedene og har etter EU-utvidelsen 1. mai i fjor opplevd en betydelig eksportøkning. Polen har fra før en høyt utdannet arbeidskraft og etter hvert er også industrien blitt modernisert.

Han forteller at Polen startet sin omlegging av industrien allerede tilbake til begynnelsen av nittitallet. Fra den tradisjonelle østeuropeiske økonomi basert på tungindustri har Polen gjennomgått en betydelig omstrukturering.

— Utviklingen vil derfor før eller siden innebære at priser og lønninger i Polen nærmer seg EU-nivået.

Tar tid

— Hvor lang tid er det snakk før en slik utvikling kommer?

— Det har jeg ikke faglig grunnlag for å si noe om, siden jeg ikke kjenner til studier på dette feltet. Om jeg likevel må spå, så vil jeg antyde at det vil ta minst 5-10 års tid før de polske lønningene er helt oppe på EUs nivå.

Selv om den polske økonomien, med 38 millioner innbyggere, er vokst med 4,5 prosent årlig de siste ti årene, er det fortsatt en høy arbeidsledighet i landet. Dette ifølge tall fra det polske finansdepartementet. Hele 3,5 millioner eller 19,2 prosent av arbeidsstyrken var i mars 2005 uten arbeid.