— Hvis ikke styrene i de regionale helseforetakene selv rydder opp og reforhandler pensjonsavtalene, må Stortinget gripe inn. Det skal i så fall vi sørge for, sier nestleder i SV, Øystein Djupedal, til Bergens Tidende.

Alle kort på bordet

Samtidig satt lederen i Stortingets sosialkomité, John Alvheim (Frp), i går og skrev så blekket sprutet til Dagfinn Høybråten, med krav om å få alle kort på bordet.

I Høybråtens feriefravær bekrefter statssekretær Kristin Ravnanger (KrF) overfor Bergens Tidende at departementet ble kontaktet i forbindelse med pensjonene, og rådet styrene til å følge det nye regelverket som er utarbeidet av Nærings- og handelsdepartementet.

Det vakte undring i store deler av stortingsmiljøet da det ble kjent at en rekke topper i de regionale helseforetakene, bl.a. Helse Vest, har skaffet seg pensjonsavtaler som sprenger grensene for det som ellers er normalt i det offentlige. Mens folketrygden setter et tak for pensjonen på 450.000 kroner - uansett inntekt - har en rekke helsedirektører fått avtaler som gir dem pensjon på oppunder 800.000 kroner.

— Dette er absolutt ikke akseptabelt, og vi kan ikke ha det slik, sier John Alvheim til BT.

Neppe noe ulovlig

Statssekretær Ravnanger svarer med å vise til at ansvaret for direktørenes ansettelsesforhold (lønn og pensjonsavtaler) helt og holdent ligger hos styrene i de regionale helseforetakene.

— De regionale styrene har med andre ord søkt ryggdekning fra Helsedepartementet før de inngikk disse avtalene?

— Vi har bare presisert at de må følge de nevnte retningslinjene. Og hvis de det har gjort, er det ikke skjedd noe ulovlig.

Helse- og sosialsjef Anni Felde i Gloppen er en av styremedlemmene i Helse Vest. Hun forsvarer fullt ut de gunstige pensjonsordningene.

— Vi la mest vekt på å sikre oss dyktige ledere, og vi vet at de sitter utsatt til. Vi veide de negative hensyn opp mot de positive og konkluderte med at det var gode grunner for å inngå disse avtalene, sier hun.

n Etter at sykehusreformen ble gjennomført og landet inndelt i regioner med frittstående helseforetak, kan styrene selv bestemme lønns- og pensjonsordninger for toppledelsen.

n Flere av direktørene får 66 prosent av sluttlønnen i pensjon, selv om den langt overstiger 450.000 som er grensen for pensjonsytelse ellers i folketrygden.

n Adm. direktør Steinar Stokke i Helse Sør får med basis i 1,4 mill. kroner i lønn dermed 924.000 kroner årlig i pensjon. Direktøren i Rikshospitalet, Åge Danielsen, kan på sin side heve 792.000 kr. i pensjon, og det samme kan direktør Herlof Nilsen i Helse Vest få utbetalt.