Kripos, Politidirektoratet og landets 27 politidistrikter står bak et høringsbrev som politidirektør Ingelin Killengreen har sendt departementet, skriver Dagsavisen.

I brevet heter der at Politidirektoratet støtter departementets argumenter for å innføre et eget straffebud i straffeloven som uttrykkelig retter seg mot terrorhandlinger. Politiet mener det er praktisk å samle alle bestemmelser som knytter seg til terrorvirksomhet i et straffebud.

Politidirektoratet støtter blant annet forslagene om straff for planlegging og forberedelser av terrorhandlinger, forbud mot finansiering av terrorisme, frysing av verdier som har tilknytning til terrorisme og anonym vitneførsel ved forbrytelser mot straffelovens bestemmelser om rikets sikkerhet.

Politiet ønsker også adgang til å bruke utradisjonelle etterforskningsmetoder, blant annet romavlytting.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har tidligere tatt avstand fra Justisdepartementets terrorlover og uttalt at dagens lovverk dekker behovet.

(NTB)