ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no Tidligere trodde ekspertene at plutonium ble liggende igjen, festet til sedimentene på havbunnen utenfor det britiske atomanlegget Sellafield. — Undersøkelser viser imidlertid at plutonium løsriver seg fra bunnen av Irskesjøen, transporteres med havstrømmene til norske havområder, og videre inn i fjordene våre, forteller forsker Anne Liv Rudjord i Statens strålevern til Bergens Tidende. Giftig Tidligere har BT skrevet at den radioaktive forurensningen utenfor norskekysten, som følge av technetium-utslippene fra Sellafield, er blitt mangedoblet siden midten av 1990-tallet.Plutonium er et av de farligste radioaktive stoffene, ikke bare på grunn av strålefaren, men fordi det også er et tungmetall som er kjemisk giftig. Sellafield-anlegget slapp ut flere hundre kilo plutonium i Irskesjøen de første tiårene anlegget var i drift.Plutonium stammer fra gjenvinningen av brukt atombrensel. Da anlegget på den engelske nordvestkysten ble tatt i bruk på 1950-tallet, var hensikten å produsere plutonium til det britiske atomvåpenprogrammet. Betenkt Forsker Anne Liv Rudjord sier at mengdene som er registrert i norske farvann ikke innebærer noen helsefare i dag. Men Rudjord er like fullt betenkt: - Plutonium er et av de farligste, radioaktive stoffene. Helsefaren er først og fremst knyttet til inhalering av partikler eller inntak av matvarer som inneholder plutonium. Derfor er grenseverdiene for det man tillater av plutonium-konsentrasjon i mat betydelig lavere enn for de fleste andre radioaktive stoffer, sier Rudjord. Store mengder - På hvilken måte forurenser plutonium havmiljøet i våre farvann? - Plutonium har lett for å feste seg til partikler, og bygger seg derfor opp i organismer som filtrerer vannet, for eksempel blåskjell og muslinger. For en næring som lever av å høste i havet, begynner man å nærme seg grensen for hva man kan tåle av radioaktiv forurensning. Vi vet jo ikke hvordan situasjonen er om ti-tjue år. Det ligger fortsatt svært store mengder plutonium i Irskesjøen, og det knytter seg stor usikkerhet til hvordan dette vil slå ut i form av "spredning" til våre farvann, mener Rudjord, som legger til at den radioaktive forurensningen av havmiljøet er helt uholdbar sett fra Strålevernets ståsted. Fakta/plutonium * Plutonium regnes som et av de mest giftige stoffer som finnes. Stoffet har en halveringstid på 24.000 år, den tiden det tar før strålingen er halvert.* Helseeffektene kan både skyldes stråling eller stoffets kjemiske giftighet. Plutonium gjør størst skade når det pustes inn og tas opp i lungene.* Tiltaksgrensen for plutonium er derfor langt lavere enn for de fleste andre radioaktive stoffer.

Les også: Fryktar atom-utsleppa

UTSATT NÆRING: Styresmaktene pålegger oppdrettsnæringen strenge miljøkrav, men gjør lite for å verne næringen mot ytre miljøtrusler, mener styreformann Sveinung Sandvik i Vestnorsk Havbrukslag. (Foto: Bjørn Erik Larsen)