Bakgrunnen er at en slik omlasting ble gjennomført i Kirkenes i april-mai i år, og at det nå foreligger planer om å plassere et lagerskip for russisk olje i det ytre havneområdet i Kirkenes.

Styret for Kirkenes regionhavn har lagt fram et forslag som innebærer at 250.000 tonn russisk olje per måned kan bli omlastet i Kirkenes. Sør-Varanger kommunestyre skal om kort tid ta standpunkt til forslaget, før saken eventuelt bringes videre i form av en søknad til Kystverket og andre myndigheter, opplyser havnesjef Arnt Kr. Marthinussen i Kirkenes til NTB.

Ringvirkninger

Havnestyret skriver i sin innstilling at det kan bli aktuelt å bemanne lagerskipet med lokalt mannskap, og at det i så fall kan dreie seg om 30-40 arbeidsplasser. I tillegg peker havnestyret på betydelige ringvirkninger for det lokale næringsliv.

Fiskeridepartementet har i første omgang bedt Kystdirektoratet vurdere "hvilke grunnleggende krav som må stilles til slik virksomhet".

— I arbeidet bør Kystdirektoratet ta kontakt med relevante etater, blant annet Havforskningsinstituttet og Statens forurensningstilsyn (SFT). Aktivitetens forhold til anløpsforskriften bør avklares med Forsvarets overkommando, skriver departementet - og ber om at "arbeidet gis prioritet"

Grundig vurdering

Ekspedisjonssjef Kirsten Selvig i Fiskeridepartementet sier til NTB at man må regne med at oljeutvinningen i Nord-Russland er kommet for å bli, og at det vil bli behov for fortsatte omlastinger i norske kystfarvann.

— Vi ønsker å ha en omforent vurdering i Norge. Og vi vil gå grundig til verks, sier Kirsten Selvig.

Tillatelsen til omlasting av russisk olje i Kirkenes i april-mai i år omfattet cirka 50.000 tonn. Det ble foretatt til sammen tre omlastinger, to med råolje, og en med raffinert olje.

Før denne tillatelsen ble gitt, måtte Kirkenes regionhavn få utført en analyse av miljøkonsekvensene. Denne ble foretatt av Det Norske Veritas, og den ble godkjent av SFT.

(NTB)