Det var Havforskningsinstituttet i Bergen som nylig oppdaget det store korallrevet utenfor Røst i Lofoten. Det er 35 km langt og tre km bredt, og ligger på mellom 300 og 400 meters dyp.

— Denne oppdagelsen er et vakkert bevis for et sørgelig faktum, nemlig at vår kunnskap om Norges havnatur er høyst ufullstendig. I dag finnes det kart over planeten Mars som er 100 ganger mer detaljert enn de eksisterende kartene over norsk havnatur, sier havmiljørådgiver Andreas Tveteraas i Verdens Naturfond Norge.

Kan gå tapt

Han frykter at fremtidig petroleumsvirksomhet kan ødelegge verdifulle og sårbare havområder og biologiske skattkamre fordi så lite som ti prosent av havbunnen på norsk sokkel i dag er kartlagt.

Også Havforskningsinstituttet mener at oppdagelsen av det nye korallrevet aktualiserer behovet for en snarlig kartlegging av havbunnen. En stor del av de såkalte Lophelia-revene utenfor norskekysten er ødelagt eller truet av utryddelse som følge av trålfiske.

Sammen med andre institusjoner, har Havforskningsinstituttet utviklet et storstilt prosjekt, kalt MAREANO, som er ment å bli en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Men myndighetene har så langt ikke åpnet pengesekken.

— Oppdagelsen av korallrevet utenfor Røst er veldig illustrerende. Her finnes et rev på hundre kvadratkilometer som ingen visste om. En skikkelig kartlegging vil gi myndighetene et redskap til å forvalte ressursene i havet på en best mulig måte, sier havforsker Jan Helge Fosså til BT.

Oljefrie soner

— Myndighetene bør få fortgang i dette arbeidet, ved å bevilge de nødvendige midler til oppstart. Denne kartleggingen bør i første omgang rettes mot de områdene som inngår i regjeringens varslede, helhetlige forvaltningsplan for området fra Lofoten og nordover. Med kartdatabase på plass, vil vi ha grunnlag for å utpeke petroleumsfrie soner i havområdene, mener Tveteraas.

Han peker også på miljøvernminister Børge Brendes entusiastiske vektlegging av en bedre havmiljø-forvaltning.

— Her har regjeringen lagt ned mye prestisje, og skal ha ros for det. Men denne satsingen forplikter, mener havmiljørådgiveren. Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) ivrer også sterkt for kartlegging av sokkelen, og fremhever det økonomiske potensialet havbunnen representerer.

Paradoksalt

— Med tanke på den store betydningen havets ressurser har for norsk økonomi, bosettingsmønster og kultur, fremstår mangelen på elementær kunnskap om havnaturen som temmelig paradoksal, skriver Verdens Naturfond til de tre statsrådene som har særlig ansvar for havmiljøsaker, fiskeriminister Svein Ludvigsen, miljøvernminister Børge Brende og olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Den kartlegging som foregår på sokkelen skjer for det meste i regi av oljeselskapene.

— Dette bør være en offentlig oppgave, der informasjonen er tilgjengelig for allmennheten, mener Tveteraas.

Ifølge nettsiden til Havforskningsinstituttet ble det nye korallrevet oppdaget med ekkolodd og videokameraer. Revet som ligger på en bratt og ulendt del av eggakanten utenfor Røst, er ti ganger større enn Sula-revet som ble oppdaget for noen år siden. Korallrev av Lophelia-typen er svært rik på biologisk mangfold. Havforsker Jan Helge Fosså sier revene inneholder mange hittil ukjente arter.

KORALL-OPPDAGELSE: Havforskningsinstituttet har oppdaget verdens største dyp-vannskorallrev utenfor Lofoten. Bildet viser en del av Sularevet som ble oppdaget for noen år siden.
ARKIVFOTO