Dykkerne kommer antagelig til å ta saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

— Det er vel riktig å si at dette ble som ventet. Vi hadde nøkterne forventninger. Noen bombe er det ikke at anken ble forkastet, sier advokat Erik Johnsrud til NTB.

Johnsrud representerer Offshoreunionen (ODU) som er partshjelper for dykkerne.

- For tidlig å si

  • Dykkerne er selvsagt veldig skuffet. De er nok veldig innstilt på å ta saken videre, eller iallfall vurdere å ta saken videre, til Strasbourg. Men det er for tidlig å si helt sikkert ennå, sier advokaten.

De fire krevde erstatning for skader de ble påført under oppdrag i Nordsjøen på 1970- og 80-tallet. I tingretten ble staten dømt til å betale erstatning til tre av de fire, men dykkerne tapte saken i Borgarting lagmannsrett.

Tingretten kom frem til at staten hadde et såkalt objektivt erstatningsansvar, mens lagmannsretten mente staten verken hadde objektivt eller subjektivt ansvar.

- Ikke statens regi

Høyesterett forkastet fredag anken enstemmig. I dommen heter det at et objektivt ansvar ikke kan ilegges staten.

— Det forelå ikke tilstrekkelig tilknytning mellom staten og den skadevoldende virksomhet. Staten hadde ikke prøveboret etter olje, ikke drevet petroleumsvirksomhet i egen regi og ikke vært arbeidsgiver eller oppdragsgiver i dykkevirksomheten, heter det fra høyesterett.

— Vi har forsøkt å argumentere med styrke at staten har en så sterk og særegen tilknytning til oljevirksomheten at det ville være naturlig å strekke det objektive erstatningsansvaret, sier Erik Johnsrud.

— Konsekvensen av dommen er at den enkelte dykker som er blitt skadet og ufør må bære det økonomiske ansvaret selv. Staten – og fellesskapet – slipper unna. Vi som har nytt godt av oljerikdommen slipper unna, sier advokaten.

Men siden høyesterett går så langt i å hevde at oljeselskapene burde hatt erstatningsansvar, kunne en sak mot selskapene vært mulig. Men det er usannsynlig at disse ikke vil påberope saken foreldet.

- En del av arbeidet

Heller ikke menneskerettskonvensjonene ga grunnlag for erstatning, konkluderte dommerne med. Høyesterett kom også frem til at tilsynsmyndighetene ikke hadde handlet uaktsomt.

— Vurderingen måtte skje ut fra den kunnskap man den gang hadde. Det hersket usikkerhet om skadevirkninger av dykking og i bransjen var oppfatningen at trykkfallssyke var en ulempe man forsøkte å unngå, men som var en del av arbeidet, skriver retten.

Dermed valgte høyesterett å følge norsk rettspraksis. Dersom dykkerne hadde vunnet frem med sin anke ville det ha vært en historisk dom, som utvidet det ulovfestede objektive ansvaret.

Dette kom frem da en annen gruppe nordsjødykkere prøvde sine saker for Oslo tingrett i fjor. I dommen ble det da sagt at det ikke var tvil om at dykkerne var blitt påført helseskader, men at det ikke forelå rettspraksis eller hjemmel i lov som kunne føre til dom.

I dommen het det at «menneskelige hensyn taler for at det objektive erstatningsansvaret utvides», men at høyesterett burde ta stilling til dette spørsmålet.