Førstestatsadvokat Dahl: — Det er en spesiell sak med alvorlige straffebestemmelser. I tillegg dreier det seg om voldtekt og drap på barn. Det har vært en voldsom mediemessig dekning. Straffeutmålingen skal komme som følge av det som skjer i retten, og avgjørelsen skal ikke influeres av et trykk utenfra, enten det er i den ene eller andre retning.

Glad moren møtte - Det var bra at Viggo Kristiansens mor møtte i retten. Jeg tror det var viktig og riktig å få et innblikk i hans barndom og oppvekst. Selv om det kanskje ikke førte til at vi forstår så mye mer, fikk vi i hvert fall kunnskap om Viggo Kristiansen utover det som skjedde i Baneheia, sa Dahl.

— Den individualpreventive effekt av straffen skal påvirke den tiltalte til aldri å begå straffbare handlinger av den karakter saken gjelder. Allmennpreventiv straff er den bærende i dag i vårt samfunn, nemlig ønsket gjennom straff å påvirke andre til ikke å begå slike handlinger den aktuelle saken gjelder.

— Straffen skal reflektere den urett som ble begått mot jentene. Straffen blir derfor en symbolhandling for de tiltalte, og for foreldrene til ofrene, som har slitt seg gjennom en vond og lang periode. Straffen har også den effekt at allmennhetens forbitrelse imøtekommes. Saken har skaket lokalsamfunnet og resten av landet. Dette momentet legger jeg liten vekt på, men nevner det likevel, sa aktor.

Det viktigste hensyn er for Dahl at to barn er frarøvet livet og hva dette har betydd for foreldrene.

Skjerpende omstendigheter - De skjerpende omstendigheter er så selvsagte i saken at jeg ikke skal trette retten med dette. Jentene var sjanseløse. Jentene var prisgitt de to som var til stede. Voldtektene hefter begge tiltalte for, selv om Viggo var den som faktisk utførte voldtektene. Jeg peker også på smerten jentene gjennomgikk og skadene de ble påført. Begge jentene skjønte hva som skulle skje. Det var en hjerteskjærende behandling av to barn, og total mangel på empati. Vi har ikke hørt eller sett mye til anger i saken, sa Dahl.

Han hevder drapene ble begått fordi jentene ikke skulle fortelle noe, og i den hensikt å unndra seg straffen.

— Det kommer ikke de tiltalte til gode at rettsmedisinerne mener at drapene ble begått på den mest humane måte.

— Poenget ved å karakterisere en handling begått under særdeles skjerpende omstendigheter viser at det er begått en straffbar handling som går ut over lovens "minstemål". Drapene i Baneheia er begått mot to små barn gjennom en målbevisst hendelsesrekkefølge. De skulle først voldtas og ble seinere drept. Begge jentene ble truet og gjennomgikk en redselsfull periode.

Kristiansen er også tiltalt for to gruoppvekkende og alvorlige seksuelle overgrep mot to andre barn. Kristiansen satte sine egne lyster og behov foran.

Det foreligger tre grunnlag i saken for å anvende lovens strengeste straff. Overlegg, skjule en annen forbrytelse eller særdeles skjerpende omstendigheter. Et vilkår er tilstrekkelig for å anvende lovens strengeste straff.

Det er ikke vanskelig å ta utgangspunkt i lovens strengeste straff, nemlig 21 år fengsel.

Formildende omstendigheter Aktor sa det var formildende at Kristiansen var ung da han begitt de seksuelle overgrepene mot de to barna. Han tilstod delvis, og er tradisjonelt et poeng hanskal ha godskrevet.

Aktor sa at han ikke har funnet spesielle andre formildende omstendigheter som taler for en annen straff enn lovens strengeste. - De var unge, men voksne nok slik at alderen ikke er formildende. Deres intellektuelle utrustning er ikke formildende. Viggo Kristiansen har hatt problemer i barndom og ungdom, men hadde fått en jobb som han mestret.

— I alvorlige saker har Høyesterett uttalt at personlige forhold må komme i bakgrunnen. De overskygges av sakens holdning. Dette mener jeg er dekkende i denne saken.

For Jan Helge Andersens vedkommende foreligger det en tilståelse. Det er nok riktig og relevant å la dette komme Andersen til gode.

Forholdet mellom de to tiltalte - Kristiansen er hovedmann og Andersen medhjelperen, hvis vi legger Andersens forklaring til grunn, påpekte Dahl.

— Det er et prinsipp ved straffeutmålingen at begge skal vurderes individuelt. Det må være en straffeutmåling som forteller noe om forholdet mellom de to tiltalte. Dette saken er så spesiell at det kanskje er vanskelig.

Kan Jan Helge Andersen idømmes noe annet enn 21 års fengsel? Hvis Andersen skal ha 21 år, er det ikke rom for forskjellsbehandling i forhold til Viggo Kristiansen. Da må begge idømmes 21 års fengsel.

Sikring - Siktemålet med sikring er at de tiltalte begår nye straffbare voldshandlinger. Sikring er et samfunnsforsvar. Retten gir påtalemyndigheten fullmakt til å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for at de tiltalte ikke begår nye straffbare handlinger over en viss tidsrom. I tillegg gis det ved sikring også mulighet for å anvende forskjellige sikringsformer, hvor fengslig forvaring er den strengeste sikringsformen.

Høyesterett er blitt mer varsom ved bruk av sikring i tillegg til lange fengselsdommer. Vilkåret for å idømme sikring er at en person må ha mangelfullt utviklede sjelsevner. De sakkyndige mener at Viggo Kristiansen har mangelfullt utviklede sjelsevner.

Det andre vilkår for sikring er faren for gjentakelse av straffbare handlinger. Når det gjelder Kristiansens personlighetsavvik, aggresjonen, umodenheten og det intellektuelle nivå er momenter som gjør at de sakkyndige mener det er fare for gjentakelse av straffbare handlinger fra Kristiansens side. Han bør derfor idømmes ti års sikring. Kristiansen er og forblir en tikkende bombe. Det er liten grunn til å tro på endringer for Kristiansens side. Samfunnet må ta kontroll over en slik person i lang tid etter at straffen er fullbyrdet. Det er åpenbart at alle sikringsformer må anvendes.

Når det gjelder Andersen er det uenighet om han har mangelfullt utviklede sjelsevner blant de to sakkyndige. Den Rettsmedisinske kommisjon holder en knapp på at Andersen likevel har mangelfullt utviklede sjelsevner.

Når Kristiansen er en tikkende bombe, er Andersen en drivende mine. Er det stor sjanse for at Andersen på nytt kan treffe en person som kan lede ham slik Kristiansen gjorde? Det må vurderes når Andersen en gang er ferdig med å sone. Derfor er det også nødvendig å sikre ham etter endt soning, fordi han er en risiko.