Ei styringsgruppe i Statens vegvesen rår til å sjå bort frå tradisjonelle plan— og gjennomføringsprosessar for å få realisert ein ferjefri E39 i løpet av 20 år.

Prosjektet til over 100 milliardar kroner kan kutta reisetida mellom Kristiansand og Trondheim frå 20 til 13 timar, og trafikantane sine kostnader med 4 - 6 milliardar kroner i året.

Styringsgruppa har i dag offentleggjort sin delrapport om gjennomføringsstrategi og kontraktstypar for Ferjefri E39, der det er lagt til grunn Vestlandsrådet (dei fire vestlandsfylka) sitt ønske om å erstatta åtte ferjesamband med bruer og tunnelar innan 20 år.Gruppa meiner det bør opprettast ein eigen Ferjefri E39-organisasjon som skal konsentrera seg heilt og fullt om å gjennomføra prosjektet langs vestlandskysten.

Meir konkurranse

Ei mest mogeleg rasjonell framdrift oppnår ein best ved konkurranseutsetting og medverknad frå entreprenørar tidlegare i prosessen enn det som er vanleg i dag, konkluderer rapporten.

Ei rask og føreseieleg framdrift blir det

heller ikkje utan å gå bort frå tradisjonelle kommunale prosessar for planregulering, heiter det.I staden for å utarbeida kommunedelplan med konsekvensutgreiing følgt av reguleringsplan, føreslår prosjektgruppa at det blir lagt opp til ein kombinert prosess av konsekvensutgreiing og reguleringsplan der utgreiinga bestemmer kva alternativ det skal lagast reguleringsplan for.

For å sikra ei statleg styring med prosjektet, er det råd å vedta at staten – for eksempel ved Samferdsledepartementet – skal vera ansvarleg mynde for planprogram og avgjerd om reguleringsplan.

Bort frå kommunestyret

Andre verkemiddel for å sikra raskare planprosessar, kan ifølgje gruppa vera å gå vidare med somme av forslaga som er skisserte i transportetatane sine tilrådingar til Nasjonal transportplan 2014 — 2023.

Der føreslo Vegvesenet regelendringar som tillet å flytta avgjerdsmyndet frå kommunestyre til regionalt eller statleg politisk nivå.Prosjektgruppa frå Statens vegvesen og Vegdirektoratet kallar på større politisk vilje til å bruka verkemiddela i eksisterande regeleverk for å sikra betre statleg styring med planprosessen, og ser det ikkje som realistisk med planprosessar for E39 som krev endringar i plan— og bygningslova.

Privat-offentleg fond

Også på finansieringssida ønskjer styringsgruppa ei omlegging. Dagens praksis med årlege løyvingar og årsbudsjett er altfor usikker, blant anna som følgje av skiftande politikk.

Som alternativ til ekstraordinære løyvingar blir det peika på rentefrie lån frå staten, eventuelt oppretting av eigne fond for investering i veganlegg, med kapitaltilførsel frå både offentleg og privat sektor.

Styringsgruppa ønskjer at det blir greidd ut alternativ til tradisjonelle entreprisar for gjennomføring av vegprosjekt.

Det blir etterlyst vidare utgreiing av oppdragssamarbeid som konsortium, livsløpsorienterte modellar og OPS (Offentleg privat samarbeid).

Statens vegvesen har så langt errfaring frå tre OPS-prosjekt, blant anna ny firefelts E18 mellom Kristiansand og Grimstad.