Mannen er tidligere dømt for gjentatte seksuelle overgrep mot fem gutter i alderen 12 til 15 år. Dette foregikk mellom 1982 og 1989.

Etter å ha fått vite om forholdene i 2005 inndro Statens helsetilsyn mannens legeautorisasjon. Året etter kjente Oslo tingrett inndragelsen ugyldig. Denne avgjørelsen har blitt tatt helt opp til Høyesterett, som altså har avgjort at mannen får beholde jobben, men i stedet blir fradømt retten til å yte helsetjenester til barn.

I sin avgjørelse la Høyesterett vekt på om 48-åringen kunne anses som uegnet til å praktisere som lege «på grunn av atferd som anses som uforenlig med yrkesutøvelsen». Det ble også vurdert om allmennhetens tillit til helsevesenet ville bli svekket som følge av at mannen fikk fortsette som lege, på tross av å ha begått alvorlige straffbare handlinger.

Rettens dom ble avsagt under dissens fra to av de fem dommere.

Ingen av partene ble idømt saksomkostninger, siden Høyesterett vurderte det som om ingen hadde fått fullt medhold.