Fjorårets nasjonale prøver viser store geografiske forskjeller i norske elevers ferdigheter. Elever i små kommuner gjør det svakere enn elever i bykommuner og Oslo-elevene scorer best av alle, viser fersk statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

Det gir de streikende lærerne i Oslo en aldri så liten pedagogisk utfordring. For samtidig som Oslo-skolen er best i landet, tjener lærerne dårligere enn kollegene ellers i hovedstadsområdet.

– Måler ikke alt

Utdanningsforbundets egne tall viser at adjunkter og lektorer med 16 års ansiennitet i Oslo tjener 15.000 til 20.000 kroner mindre enn sine kolleger i nabokommunene. Begynnerlønna er rundt 8.000 til 10.000 kroner lavere.

– Viser ikke prøveresultatene at lønn ikke er avgjørende for å rekruttere gode lærerkrefter?

– Det er veldig positivt at Oslo-elevene gjør det bra i matte, skriving og regning. Men den store oppmerksomheten om disse prøvene, kan gå på bekostning av annen læring, sier nestleder Ellinor Gilberg i Utdanningsforbundet i Oslo til NTB.

– Lærerne i Oslo tvinges til å måle resultater i en slik grad at det pedagogiske handlingsrommet blir mindre. Det er en fare for at satsingen på målbare resultater skaper en ensidighet i Oslo-skolen som reduserer bredden, mangfoldet og nyansene i undervisningen, sier hun.

Gilberg, som også er streikeleder for de Unio-organiserte i Oslo, advarer Oslo kommune mot å hvile på laurbærene.

– Lærerne har mye av æren for at Oslo gjør det bra. Men dette kommer ikke til uttrykk gjennom lønnen. Dersom kommunen ikke gjør noe med dette, vil den få problemer med rekruttering av gode lærere.

Bekymret

Alle kommuner under 50.000 innbyggere presterer under gjennomsnittet, mens kommuner med et folketall på mer enn 50.000 ligger klart over gjennomsnittet, viser den fjerde utgaven av Utdanningsspeilet som ble presentert tirsdag.

– Mye er bra i norsk skole, men enkelte resultater bekymrer oss. Det er for store forskjeller i Skole-Norge, og vi presterer dårlig i en internasjonal sammenheng, sier direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet.

– Hvorfor gjør Oslo-skolen det best?

– Utdanningsnivået blant foreldrene er høyere i store kommuner. Det forklare en del. I tillegg har Oslo en godt utbygd skoleadministrasjon og bedre oppfølging av skoleledere og lærere, sier Skarheim.

Utdanningsdirektøren sier ressursbruken i skolen er større i Norge enn i land som scorer høyere enn oss i internasjonale undersøkelser.

– Men Oslo-skolen bruker ikke mer ressurser enn resten av Skole-Norge, sier han.

Ifølge Skarheim er det positivt med nasjonale prøver og annen kartlegging av norske elevers styrker og svakheter.

– Det er tross alt bedre å vite at man er dårlig, enn å tro at man er god, sier utdanningsdirektøren.