Årsmeldingen fra Sivilombudsmannen viser at 22 prosent av alle klagene kom fra Oslo, mens bare 1,6 prosent kom fra Nord-Trøndelag. Hordaland sto for 10,5 prosent av klagene og Akershus for 9,2 prosent.

I alt kom det inn 2.209 klager i 2001, 60 flere enn året før. I tillegg tok Sivilombudsmannen opp 19 saker på eget tiltak.

Av disse sakene ble 1.216 (54,9) prosent realitetsbehandlet og 216 (17,8 prosent) avsluttet med kritikk. 998 saker ble avvist. Plan— og byggesaker var i fjor som i 2000 det største saksområdet. I tillegg viser årsrapporten at det var en økning i antallet klager på ansettelser og dokumentinnsyn. Det var en nedgang i klager som gjaldt politi- og påtalemyndighet, landbruksspørsmål og fri rettshjelp.

Etter byggesakene fulgte de flest klager på tilsettings- og tjenestesaker, trygdesaker, skatt- og ligningssaker, avgiftssaker, landbrukssaker, fengselssaker og utlendingssaker.

Ombudsmannen mottok mange klager over saksbehandlingstiden (rundt 370). Disse klagene gjaldt særlig trygdesaker, utlendingssaker og byggesaker.

(NTB)