EINAR OLSEN, NTBOslo

Et slikt tidsperspektiv forutsetter at alt går etter planen og at det ikke gjøres en eneste saksbehandlingsfeil, verken i herredsretten eller lagmannsretten. Utviklingen i saken hittil gjør at ingen tør utelukke en slik mulighet.

Slo alarm Sorenskriver Trond Våpenstad, som skal administrere den vanskelige straffesaken, har allerede gjort en feil som kunne ha gjort en ukelang behandling i herredsretten ugyldig.

Det var lagdommer Brynjar Østgård i Tromsø som først slo alarm da sorenskriveren valgte å innkalle forsvarerne til å bivåne en nokså uortodoks uttrekning av legdommere.

Våpenstad sjaltet ut alle mulige meddommere med adresser i nærheten av Orderud gård. Det er i strid med domstollovens paragraf 86 som slår fast at meddommere skal trekkes ut etter et tilfeldighetsprinsipp.

Uttrekningen skal baseres på de to utvalg av henholdsvis kvinner og menn som omfatter hele domssognet.

Hvis ikke denne beslutningen var blitt omgjort, ville det vært en klar saksbehandlingsfeil som kunne åpnet for en ny behandling i herredsretten.

Seks dommere Når retten settes i Frogner grendehus den 18. april vil det være en såkalt forsterket rett.

I praksis betyr det at retten vil bestå av to fagdommere, sorenskriver Våpenstad og byrettsdommer Tor Langbach fra Trondheim. I tillegg blir det da tre meddommere for å opprettholde balansen mellom leg og lærd mens en fjerde legmann følger hele saken som reserve.

Hans rolle blir å steppe inn dersom det skulle oppstå sykdom eller andre forhold som gjør at en av de ordinære meddommerne må trekke seg.

De lege dommere som nå er trukket ut er pensjonist Reidun Nikolaisen, sekretær Solveig Voldbakken og salgskonsulent Trond Sandbråten.

Varadommeren, som skal følge hele saken, er pensjonist Oddvar Kinnestad.

Til lagmannsretten Dommen i herredsretten vil uansett utfall bli anket til lagmannsretten. Selv om saken prioriteres er det meget lite sannsynlig at den vil komme opp før tidligst våren 2002.

Her er det ikke bare lagmannsrettens kø av saker som bremser, men like meget timeplanen for noen av våre mest kjente forsvarsadvokater.

I lagmannsretten vil Orderud-saken bli behandlet av en jury på ti personer. Den kan behandle alle sider av saken på nytt. Før to-instans systemet ble innført i 1995 gikk en så alvorlig sak direkte til lagmannsretten.

Etter 1995 har alle tiltalte i alvorlige straffesaker mulighet for å få både bevis og skyld prøvd to ganger. Hvis saken er så alvorlig at fengsel i seks år eller mer kan komme på tale, skal det i lagmannsretten ikke benyttes meddomsrett bestående av både lege og lærde dommere, men vanlig jury på ti medlemmer.

For å avgi en fellende kjennelse må flere enn seks av juryens medlemmer gå inn for det. Dermed er det nok med fire jurymedlemmer for å frifinne de tiltalte.Juryens behandling er helt lukket og juryen begrunner ikke sin avgjørelse. Den uttaler seg bare om skyldspørsmålet.

Den siste alvorlige drapssak der juryen kom til et annet resultat enn herredsretten, var i den såkalte Tengs-saken på Karmøy.

Her ble fetteren dømt i herredsretten, men frifunnet av juryen i lagmannsretten.

Høyesterett Etter at Eidsivating lagmannsrett har avsluttet sin behandling av Orderud-saken, gjenstår det en mulighet for å anke til Høyesterett.

Men skyldspørsmålet kan ikke overprøves av rikets øverste domstol.

Derimot kan Høyesterett endre straffeutmålingen, den kan vurdere lovanvendelsen og avgjøre hvorvidt det er begått saksbehandlingsfeil.

Hvis Høyesterett kommer til at det er gjort feil i saksbehandling eller lovanvendelse, vil saken bli behandlet på nytt i lagmannsretten.

Og da kan det ikke settes sluttstrek for trippeldrapssaken ved årsskiftet 2002/2003.