Målet er at retursentrene i større grad skal vektlegge returfremmende informasjon og aktivitetstilbud, opplyser Justisdepartementet.

— Dagens ventemottaksordning for personer med endelig avslag på sin asylsøknad har ikke fungert tilfredsstillende, konstaterer justisminister Knut Storberget (Ap).

De to eneste ventemottakene i Norge, Lier i Buskerud og Fagerli i Akershus, ble i juli rasert og påtent av beboerne, som måtte flyttes til ulike transittmottak i østlandsområdet.

— Når vi ser at en ordning ikke fungerer etter hensikten, er det viktig å ta tak og gjøre nødvendige endringer. Det er det regjeringen nå gjør, sier Storberget.

Han understreker at personer med endelig avslag fortsatt vil få tilbud om innkvartering inntil de returnerer til hjemlandet, enten frivillig eller med tvang.

— Det er viktig å markere at en person har plikt til å forlate Norge etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden sin. Regjeringen vil bruke alle tilgjengelige virkemidler for at personer som oppholder seg ulovlig i Norge forlater landet, sier justisministeren.

Den nye ordningen innebærer at alle med endelig avslag som fortsatt ønsker tilbud om innkvartering, må flytte til egne returavdelinger eller retursentre.

— Dette vil gjøre konsekvensene av et avslag tydelig, og gi et viktig signal til beboerne om at de skal forlate Norge, sier Storberget.

Retursentrene skal ha samme standard og bemanning som ordinære asylmottak, og beboerne vil ha samme rettigheter som i dag.