• EU: Utfallet av EU-avstemningen er saken det er knyttet mest spenning til før Venstre-landsmøtet.

Her er noen av de andre temaene som vil skape debatt:

***** ROMAVLYTTING : Justisminister Odd Einar Dørum vil trolig få kjørt seg etter at regjeringen vil gi politiet og PST. utvidet adgang til telefon— og romavlytting. Kritikerne i egne rekker hevder dette strider mot Venstres liberale kjerneverdier om personvern og individets trygghet i en liberal rettsstat. Et mindretall i landsstyret mener avlytting er et alvorlig inngrep i privatlivets fred.

***** FJERNE ODELSLOVEN: Programkomiteen foreslår å avskaffe odelsloven for å sikre nyrekruttering til landbruket. Forslaget vekker motstand.

***** EIENDOMSSKATT: Flertallet vil videreføre den kommunale eiendomsskatten og gi kommunene større frihet til å fastsette nivået. Andre i partiet vil avskaffe den.

n HOMOFILES RETTIGHETER: Norges Unge Venstre vil gi lesbiske par rett til assistert befruktning.

***** REGIONER: Konfliktlinjen går mellom de som ønsker at fåtall store og sterke folkevalgte regioner eller regionkommuner. Forsoningsmodellen er enhetsfylker, der fylkesmann og fylkeskommuner slås sammen til et felles organ.

Avskaffelse av verneplikten og monarkiet er to andre saker som ventelig vil skape debatt.