Sju pasientar med eteforstyrring har delteke i eit kuledyneprosjekt ved Haukeland Universitetssjukehus. Målet var å sjå om kuledyne kan dempe angst og uro, samt bidra til betre søvn.

Dei som deltok i studien hadde problem med å finne roen etter måltid. I tillegg hadde alle søvnproblem som mareritt, problem med innsovning, samt at dei vakna fleire gangar kvar natt.

Den enkle, blå dyna med plastkuler i ulike storleikar, hadde store verknader for pasientgruppa.

– Eg er fascinert over mange av tilbakemeldingane eg har fått, seier prosjektleiar og spesialergoterapeut Barbro Lennstrøm ved Seksjon for spiseforstyrrelser.

Mindre forakt for kroppen

Kvar pasient hadde dyna til utlån i eit halvt år, og svarte på spørjeskjema ved tre høve. Dette er resultatet:

  • Fire av sju fekk betre og meir samanhengande søvn.
  • Seks av sju hadde positive erfaringar med å bruke dyna mot stress. Dyna gav kjensle av tryggleik og dempa angst og uro.
  • Fire av sju svarte at kuledyna hadde ein positiv effekt på opplevinga av eigen kropp. Dei fekk mindre forakt for kroppen, og blei merksame på kroppens reelle storleik.

Formar seg etter kroppen

– Korleis fungerer dyna?

– Dyna gir varme og tyngde, og former seg etter kroppen. Dei mange trykkpunkta i kulene hjelper pasientane å oppleve korleis kroppen eigentleg er. Mange opplever kroppen som mykje større enn den er, forklarer Lennstrøm.

Alle pasientane rapporterte at dei brukte kuledyna, anten på dagtid eller om natta. Indirekte førte dyna også til at somme gjekk opp i vekt.

– Kuledyna dempar stress og gjer at ein søv betre. Då blir det lettare å ete, som igjen kan bidra til vektoppgang. Pasientane klarte seg med mindre sovemedisin, var mindre redde og pusta betre, seier Lennstrøm.

Aldersgrense på 26 år

Bakgrunnen for studien er at det har vore svært vanskeleg å få kuledyne som hjelpemiddel frå NAV, og uaktuelt for personar over 26 år. Lennstrøm har fått avslag etter å søkt om støtte for fleire pasientar.

Les også: NAV har kuledyne til vurdering

– Eg blei meir og frustrert over kor vanskeleg det var å få gjennomslag. Difor ønskja eg å skaffe dokumentasjon på at også vaksne personar kan ha nytte av den avslappande og roande effekten av kuledyne, seier Lennstrøm.

Fleirtalet av deltakarane i studien var difor over 26 år. I etterkant har fem av sju sagt at dei ønskjer å søkje om kuledyne dersom det var mogleg. Eit fåtal vurderer å kjøpe sjølv, men dei fleste ser seg ikkje råd til dyna som kostar rundt 6000 kroner.

– Norge ei sinke

Ifølgje Lennstrøm heng Norge etter sine skandinaviske naboar når det gjeld å satse på kuledyne i psykiatrien.

– Kuledyna gir gevinst ved at nokre pasientar får mindre behov for medisin. Den bør gjerast tilgjengeleg for folk med eteforstyrringar, uansett alder. Ei aldersgrense på 26 år er heilt uforståeleg, seier Lennstrøm.

Så god var effekten, at fleire av pasientane tykte det var veldig vanskeleg å levere den frå seg igjen.

– Etter å ha vore utan kuledyna i to månader, oppga mange at dei blei mykje verre. Det var vanskeleg å slappe av, og søvnen blei oppstykka igjen, seier prosjektleiaren.

Seksjon for spiseforstyrrelser har difor ført vidare ordninga med utlån av kuledyne.

Kva meiner du om kuledyne som hjelpemiddel i psykiatrien? Del dine synspunkt her.

KRISTER SØRBØ
KRISTER SØRBØ
KRISTER SØRBØ