Store prosjekter skal prioriteres fremfor spredt utbygging av mindre vindkraftanlegg. Fylkeskommunene må lage regionale planer for mølleparker, og hensynet til reiselivet skal tillegges vekt i behandlingen av nye prosjekter.

Dette er noen av konklusjonene i forslagene til retningslinjer for planlegging og lokalisering av nye vindkraftanlegg. Miljøvernminister Helen Bjørnøy sendte i går forslaget ut på høring.

Minst mulig bråk

Ett av hovedmålene med de nye retningslinjene er få frem de vindparkprosjektene som har «akseptabel konflikt i forhold til miljø og andre samfunnsinteresser». I Hordaland og Sogn og Fjordane er det nå meldt inn 17 prosjekter til Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE), og enda flere mølleplaner er på tegnebrettet.

En lang rekke av de godt over 100 vindkraftprosjektene som nå ligger til behandling hos myndighetene, er svært omstridt. Lokalbefolkning, deler av miljøbevegelsen, Forsvaret og reiselivsnæringen er blant aktørene som er negativ til mange av de planlagte parkene.

Reiselivet

Mens hensynet til reiselivet knapt var nevnt i de tidligere konfliktvurderingene, er det nå tatt høyde for at det også skal lyttes til turistnæringens synspunkter.

— Vindkraftanlegg kan oppfattes som forstyrrende for naturopplevelsene. Etablering av slike anlegg i regioner med betydelig reiselivsvirksomhet kan medføre redusert turiststrøm og reduserte inntekter for reiselivsaktører og samfunnet, heter det i forslaget.

Retningslinjene peker på en lang rekke forhold der vindkraftutbygging innebærer «svært stort konfliktpotensial». Konkret nevnes støyplager i bebygde områder, beskyttelse av villmarkspregede områder, vern av truede arter og naturtyper. Videre skal det tas hensyn til kulturhistoriske interesser og områder med symbolverdi. Motstanderne av vindmølleutbygging i Selje vil sikkert merke seg at hensynet til klosteranlegg er nevnt spesielt.