— Det er viktig å peke på kvinner som synlige lederskikkelser, også i Forsvaret, for jeg er overbevist om at flere kvinner, på alle nivåer, vil gi et bedre forsvar enn det vi har i dag. Derfor ville det være «veldig fint» om det bød seg en anledning til å utnevne en kvinnelig general, sier Strøm-Erichsen på direkte spørsmål fra Bergens Tidende.

— Problemet er bare at det ikke er så mange muligheter i nærmeste fremtid. Få generalstillinger vil bli ledige, for Kristin Krohn Devold var aktiv med å utnevne nye generaler og admiraler før hun gikk av, sier hun videre.

- Alle jenter blir innkalt

  • Finnes det kvinnelige ledere som nå er kvalifisert til å rykke helt til topps i Forsvaret?

— Det har jeg ikke detaljoversikt over. Men vi ser hele tiden at kvinner rykker oppover. Om få måneder tiltrer for eksempel for første gang en kvinne som sjef for Garden.

Jeg kan love at jeg vil fokusere mye på kvinnenes plass i Forsvaret. Det er bl.a. nytt av året at alle jenter blir innkalt til sesjon, på linje med guttene. Det er riktignok basert på frivillighet. Men det er viktig at alle får tilbudet, mot at de tidligere selv måtte be om å få slippe inn.

Virker dempende

— På hvilken måte blir Forsvaret bedre ved at flere kvinner slipper inn?

— Blant annet med tanke på Norges deltakelse i internasjonale operasjoner vil det være en fordel med flere kvinner. De kan bidra til en bedre dialog med alle deler av lokalbefolkningen, og dessuten virke dempende på et mannsdominert miljø. Jeg vil samtidig understreke at norske soldater gjør en god jobb og er kjent for å ha en høy etisk standard.

— Kvinner i Forsvaret har heller ikke lagt skjul på at de er blitt trakassert?

— Ja, for det kan være tøft, på mange måter, å leve tett sammen, slik det gjerne er i kasernene. Men dette er noe vi kjenner igjen fra andre deler av mannsdominert yrkesliv, der kvinner etter hvert har fått innpass, sier forsvarsministeren videre.

Alminnelig verneplikt

Anne-Grete Strøm-Erichsen fremholder videre at hun i løpet av disse få månedene som statsråd er blitt sikrere enn noen gang på at det er riktig å holde fast på den alminnelige verneplikten. Noe eliteforsvar av vervede har hun ingen tro på, og hun begrunner det slik:

— Jeg har tro på at vi alle er tjent med at Forsvaret fortsatt gjenspeiler et tverrsnitt av befolkningen, og at noen velger å bli værende og gjøre karriere der, understreker hun.

Varsom med å avvikle

Forsvarsministeren signaliserer i dette intervjuet med BT at hun vil legge vekt på å ha et bedre samarbeid med lokale myndigheter før det blir vedtatt å legge ned militære avdelinger omkring i landet. Noen storstilt og rask avvikling av slike avdelinger kommer ikke på tale.

— Vi skal huske på at Forsvaret legger beslag på store områder under øvingsaktivitetene. Da må vi også gi noe igjen til lokalsamfunnet. Ikke minst i Nord-Norge er de militære avdelingene en hjørnesten i lokalsamfunnet. Derfor er det nødvendig at flere statsråder, deriblant fiskeri- og kystministeren, samarbeider om omstilling og strukturendringer, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

TIL TOPPS: ¿ Jeg kan love at jeg vil fokusere mye på kvinnenes plass i Forsvaret, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. I løpet av kommende fireårsperiode erdet mulighet for at en kvinne kan nå helt til topps i forsvarshierarkiet.
RUNE SÆVIG