Harald Hove og Atle Mildestveit er på krigsstien, den ene som Venstres førstemann i Hordaland fylkesting og den andre som leder av fylkespartiet. De har mange års erfaring fra lokal— og fylkespolitikk, og vil gjøre kort prosess med det de oppfatter som en anakronisme fra det opplyste eneveldet på 1600-tallet, da kongen hadde amtmenn rundt omkring for å ha kontroll med folket:

— Dette har ikke noe med fylkesmannen personlig å gjøre, slik han opptrer her i Hordaland. Men Svein Alsaker står ikke tilbake for andre fylkesmenn når det gjelder å drive politikk. Og det er det som er problemet! Fylkesmennene er for politiserende, sier de.

Og alternativet? Det er å opprette en egen avdeling i fylkeskommunen til å ta seg av nødvendige kontrolloppgaver, slik de ser det.

«Maktpolitikere»

Begge minner om den uholdbare situasjonen som oppsto da daværende fylkesmann Håkon Randal for en del år siden grep inn og omgjorde kommunale vedtak i samband med utbyggingen av Lagunen og Sartor senter. Det var vold mot lokaldemokratiet, hevder de.

— Fylkesmennene er jo statens arm i fylkene og har som oppgave å sørge for at statlige retningslinjer blir fulgt?

— Det er i hvert fall ikke nødvendig å ha en statlig representant til å holde lokalpolitikerne i ørene, slik vi har sett mange eksempler på. Fylkesmennene er for det mest tidligere maktpolitikere som er meget bevisste sin rolle. Hadde de vært mer opptatt av demokratiet, så hadde de i større grad overlatt skjønn til politikerne, sier venstremennene.

De er bekymret over den stadig økende makt fylkesmennene har fått, og da på bekostning av fylkespolitikerne. Det gjelder ikke minst innenfor miljøvernsektoren. En slik utvikling var slett ikke forutsatt da den nye fylkeskommunen med direkte valg til fylkestinget trådte i kraft for tretti år siden, lyder påstanden.

- Merkelig utspill!

— I et demokrati som vårt er det naturlig at også slike synspunkter slipper til, svarer fylkesmann Svein Alsaker. Med så mangeartede oppgaver som en fylkesmann har er det så avgjort en fordel å ha vært politiker, mener han.

Alsaker nevner videre at Fylkesmannen har en viktig rettssikkerhetsfunksjon, ikke minst i behandlingen av klagesaker. Tilsyns- og kontrolloppgavene må heller ikke undervurderes, etter hans skjønn.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) har det øverste politiske ansvaret for landets fylkesmenn. Hun har liten forståelse for det radikale forslaget fra venstrepolitikerne.

— Det var da et merkelig utspill! De må ikke glemme at en av de viktigste oppgavene fylkesmennene har er å ivareta rettssikkerheten til innbyggerne, både i ankesaker og når det gjelder barnevernet. Å legge slike oppgaver inn under fylkeskommunen vil være en svært dårlig løsning, sier statsråden.

PROVOSERT: Atle Mildestveit (t.v.) og Harald Hove er provosert av fylkesmenn som stadig driver «politikk» på deres bekostning.
Silje Katrine Robinson