Organisasjoner som Seniorsaken og Norges Bygdekvinnelag (NBK) går imot at samboere skal få arverett, men støtter på visse vilkår forslaget om uskiftet bo. Dommerforeningens utvalg for familierett, arverett, skifte— og personrett advarer etterlatte samboere – særlig yngre mennesker – mot uskiftet bo.

Justisdepartementets forslag har nylig vært på høring, og får støtte i høringsbrev fra blant andre Barne- og likestillingsdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og LO.

Homofile samboere

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås skriver at rett til arv og uskifte for samboere vil kunne være et bidrag til å sikre særlig kvinners økonomiske stilling ved samboers død.

– Ombudet mener videre at det er viktig at forslaget også omfatter homofile samboere. En likestilling også i denne forbindelse vil være et skritt på veien mot like rettigheter, uavhengig av seksuell orientering, skriver Beate Gangås.

Hun tilføyer at felles barn bør være en betingelse for gjenlevende samboers rett til å sitte i uskifte.

– Populistisk bølge

Norges Bygdekvinnelag (NBK) påpeker at det er vanskelig å definere et samboerskap, og mener arverett i samboerskap «tvinger fram reguleringer i en rekke andre lover og forhold som gjelder familien».

– Det kan synes som om regjeringen ønsker å kaste seg på en populistisk bølge uten at en har drøftet fullt ut følgene av en slik lovregulering. Til sist er det kanskje bare advokatene som tjener på dette på grunn av sakenes uklare karakter, skriver NBK.

Individenes frihet

Den sterkeste kritikken mot lovforslaget kommer fra JURK og Jussformidlingen. Begge disse organisasjonene mener at arv mellom samboere fortsatt bør være knyttet til testament. Begge organisasjonene er opptatt av at det bør være forskjeller mellom et samboerskap og et ekteskap.

Jussformidlingen mener forslaget vil være konfliktskapende og ikke i tilstrekkelig grad sikre det helt sentrale, nemlig arvelaters ønske.

– Å avskaffe enhver mulighet for et fullt økonomisk selvstendig samliv, vil etter Jussformidlingens mening være en uakseptabel innskrenking av individenes frihet, heter det i uttalelsen.

Kontrakt og testament

JURK skriver at ved å bevare ulikhetene mellom ekteskap og samboerskap, beskyttes borgernes muligheter.

– Valget står mellom et i stor grad gjennomregulert ekteskapelig samliv og et papirløst samliv med de mulighetene det gir det enkelte par til å avtale de løsninger som passer dem best. I det ugifte samliv kan partene sikre seg mot de økonomiske følgene av samlivsbrudd ved å inngå samboerkontrakt og gjensidig testament, skriver JURK

Ingen merknader

Mange høringsinstanser som har svart innen fristens utløp, har valgt å ikke uttale seg om Justisdepartementets forslag. Eller de har ingen merknader. Dette gjelder flere departementer og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

LO får fram sin mening i én eneste setning: «Etter LOs oppfatning er det behov for å lovfeste et vern for gjenlevende samboere i tråd med Justisdepartementets forslag».

Helse- og omsorgsdepartementet har ingen merknader til saken, «men ber om at det så langt det er hensiktsmessig tas hensyn til nordisk rettssikkerhet».