• Stadig ny tvil om fagets profil og karakter vil medføre nye «omkamper». Over tid vil dette undergrave forutsetningene for faget Kristendomskunnskap med religion- og livssynskunnskap (KRL) som et samlende fellesfag i skolen.

TORBJØRN GREIPSLAND

Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) kommer med denne kommentaren i en uttalelse der de går sterk i rette med flere av forslagene fra den læreplangruppe som departementet nedsatte.

Forbundet legger stor vekt på at alle endringer i fagplanen må være i tråd med de premisser Stortinget har lagt for faget. KPF mener at plangruppen med flere av sine forslag bidrar til å skape ny tvil om KRL-fagets profil og karakter og er i utakt med sentrale politiske og faglige «føringer» for faget.

Forbundet uttaler blant annet at fagplangruppen har foretatt mer omfattende endringer enn oppdraget skulle tilsi og at de foreslåtte endringene fører samlet sett til en endring av selve profilen i faget.

Omfattende opplæring

Et overveldende flertall i Stortinget har pekt på «nødvendigheten av at elevene får en mer omfattende opplæring om kristendommen enn andre religioner og livssyn». I høringsutkastet nedtones dette gjennom en svekket målformulering: «at elevene skal få kunnskap om kristendommen.» Dette kan forstås som et forsøk på å endre KRL-fagets ståsted og balanse og svekke den særstilling kristendommen er gitt i faget både i Opplæringslova (§ 2-4) og av Stortinget, skriver KPF.

Forbundet mener at forslaget til ny læreplan i praksis medfører en forskyvning av tyngdepunktet i faget, slik at det kristendomsfaglige stoffet samlet sett reduseres. Dette må rettes opp i den videre prosessen.

Lokale forhold

Stortingsflertallet var ved sin behandling av KRL-faget våren 2001 bl.a. opptatt av at faget de første årene må vektlegge det lokale utgangspunkt: «...kunnskap om religioner og livssyn som ikke er representert i lokalsamfunnet, bør kunne utsettes til mellomtrinnet.»

— Plangruppen synes dessverre å ha valgt å overse denne politiske «føringen». Vi vil be departementet presisere i revidert fagplan at undervisningen på de laveste årstrinn bør konsentrere oppmerksomheten mot de tros- og livssynssamfunn og ytringsformer som elevene kjenner fra sitt eget lokale miljø, heter det blant annet i uttalelsen fra Kristent Pedagogisk Forbund.

At departements plangruppe har åtte av 10 medlemmer fra Østlandsområdet kan være en forklaring på at gruppen ikke klarer å ta hensyn til forholdene andre steder i landet. I en uttalelse fra Høgskolen i Agder er østlandsdominansen påpekt.

KPK