ATLE ANDERSSON

— Skal vi nå målet om nullutslipp må flere av selskapene vise større konkret vilje til å iverksette nødvendige tiltak. Vi forventer at operatørene øker innsatsen for å utvikle og ta i bruk nye teknikker som fjerner utslippene av miljøskadelige stoffer til havet, sier avdelingsdirektør Marie Nordby i Statens forurensningstilsyn (SFT) til BT.

Sinkene blant oljeselskapene risikerer pålegg om tiltak fra SFT hvis de ikke får opp farten i arbeidet med å få slutt på utslippene. Innen neste sommer må de kunne slå i bordet med gjennomføringsplan med konkrete tiltak.

- Hydro lite ambisiøse

SFT slår fast at det er store forskjeller selskapene imellom når det gjelder fremdrift og tiltak. BP får ros for å ha kommet langt, mens statsselskapet Hydro får dårlig skussmål av SFT.

Det er særlig miljøtrusselen fra såkalt produsert vann som har fått myndighetene til å skjerpe kravene mot oljeselskapene. Havforskningsinstituttet har funnet at en av stoffgruppene i det produserte vannet, alkylerte fenoler, kan ha hormonhermende virkning på fisk. Laboratoriestudier viser blant annet at torsken får en forstyrret gytemodning og at torsken utsettes for kjønnsmessige og hormonelle forstyrrelser, noe som kan ha konsekvenser for bestandens formeringsevne.

Ifølge Havforskningsinstituttet er det betydelige mengder voksen torsk i nærheten av plattformene.

Langt fra målet

Dagens renseteknikker fjerner i liten grad de mest skadelige forbindelsene i oljen, som fenoler og polyaromatiske hydrokarboner (PAH).

— Det er de eldste feltene med stor vannproduksjon som har de største utfordringene. Statfjord. Gullfaks, Troll B og C og Snorre står for 80 prosent av totalutslippet av produsert vann fra norsk sokkel, sier Nordby.

I dag pumpes det opp like mye produsert vann som olje fra Statfjord og Gullfaks.

Norge har gjennom OSPAR-kommisjonen om beskyttelse av havmiljøet i Nordøst-Atlanteren forpliktet seg til å redusere utslippet av olje fra produsert vann med 15 prosent innen 2006.

— Det målet blir svært vanskelig å nå. Utslippene av produsert vann fra petroleumsvirksomheten øker med 20 prosent årlig, fastslår SFT.