Det er i tilfelle medverkaransvar for falsk anklage, etter paragraf 168 i straffelova, som er aktuell.Internt i påtalemakta og mellom tidlegare politikollegaer, er reaksjonane sterke mot tilsettinga av Thune som ny sjef for Kripos. Bergens Tidende har snakka med ei rad embetsmenn, men berre førstestatsadvokat Walter Wangberg i Hordaland er villig til å stå ope fram med reaksjonane sine.Han har personleg røynsle frå Thune sitt arbeid som privatetterforskar frå Fagereng-saka og no sist frå Lindås-drapet. Wangberg meiner Thune vil kunne gje Kripos eit truverdsproblem.Det går ikkje minst på mål og metodar som Thune har nytta seg av. Meld for vitnepåverking I den første saka vart Thune meld til politiet for forsøk på å påverke eit vitne. Saka vart lagt vekk av politimeisteren på Nordmøre. Grunngjevinga var at det ikkje kunne førast prov for at påverking hadde skjedd.I den andre saka skal Thune ha spela ei sentral rolle då den tiltala — og domfelde - og eit vitne freista å kaste skuld på ein annan person ved å utpeike denne som drapsmann. Dei kom med nye forklaringar etter at dei hadde forklart seg for Thune.Wangberg, som var aktor i saka, opplyste alt under hovudforhandlinga at han vurderte å forfylgje denne saka.EtterforskingTil Bergens Tidende opplyser Wangberg at han har bestemt seg for å iverksetje etterforsking i saka. Det gjeld konkret mot mannen som er dømd for drap og mot eit vitne som tidlegare var sikta i saka. Men han avviser ikkje at det kan bli aktuelt å vurdere Thune sitt forhold opp mot medverkaransvaret. - Festa ikkje lit til Thune I lagmannsretten opptrådte Thune som sakkunnig vitne for den to gongar dømde drapsmannen.Thune hadde gjennomført fleire avhøyr med den drapstiltala. Politiet ynskte også å avhøyre mannen, men det vart avvist. Han oppgav at han ikkje hadde tillit til politiet.I månadsvis sat Thune og forsvararen på avhøyra før dei rett før hovudforhandling vart presenterte for påtalemakta.- Thune hevda så at den tiltala var uskuldig. Det er på det reine at lagmannsretten ikkje festa lit til Thune si forklaring, seier Wangberg. Mannen vart dømd til 18 års fengsel. «Justismord» I den såkalla lensmannssaka frå Numedal, har Thune spela ei sentral rolle. Lensmannen vart i 1995 dømd for grovt underslag og frådømd stillinga si.Dommen vart oppretthalden av lagmannsretten. Anke til Høgsterett førde ikkje fram. I fleire år har den avsette lensmannen med Thune si hjelp, freista å få opp att saka. Thune har i store bokstavar snakka om justismord. Mellom anna prega han heile førstesida i VG med denne påstanden.Kravet om gjenopptaking vart først avvist av lagmannsretten og vart for kort tid sidan også avvist av Høgsterett.Gjennom SEFO-etterforsking og rettslege avhøyr kom det fram at fleire vitne i saka hevda å vere påverka og pressa av Thune til å gje forklaringar til støtte for den underslagsdømde lensmannen. Vil ikkje uttale seg Thune seier til Bergens Tidende at han ikkje vil la seg intervjue om desse spørsmåla no. Han grunngjev det med at formalitetane omkring jobben i Kripos ikkje er avklara. Han vil ikkje svare eit klart ja på at han faktisk tek jobben.

Privatetterforskar Ola Thune har fått tilbod om jobb som avdelingssjef i Kripos men har ennå ikkje teke imot. Den sterkt profilerte privatetterforskaren er svært omstridd.
Foto: Tor Høvik