Det blir gjort for å kompensere for økte strømpriser, opplyser kommunal— og regionalminister Erna Solberg i en pressemelding.

Dette ifølge Solberg et av mange ledd i Regjeringens satsing på å bekjempe fattigdom.

I bostøtteordningen får målgruppen alders-, uføre- og etterlattepensjonister med inntekt under minstepensjonen tillagt 30 prosent, dekket deler av sine utgifter til lys og varme. Ordningen omfatter om lag 75 000 husstander. Satsene for lys og varme vil som følge av økte strømpriser bli oppjustert med 10 prosent med virkning fra første termin neste år. Utbetalingen skjer etterskuddsvis for hvert kvartal, det vil si at pengene kommer til utbetaling i mai. Kostnadene ved justering av satsene for lys og varme vil værepå om lag 22 millioner kroner i 2003. Husstandene som i dag får bostøtte for utgifter til lys og varme vil i gjennomsnitt få om lag 450 kroner mer i året.