PER CHRISTENSEN, NTB

Fire regjeringer har slitt med det nye regelverket som fredag ble presentert av barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheim.

Men de som mener seg urettferdig behandlet av dagens regler, og ser fram til de nye, må smøre seg med atskillig tålmodighet. Rikstrygdeverket (RTV) trenger fire år på å endre kompliserte dataprogrammer og lære opp sine ansatte. Og i denne saken er det RTV som bestemmer farten, ikke en reformivrig statsråd.

– Regelverket skal oppmuntre til aktiv omsorg fra begge foreldre, og begge bør bidra til forsørgelse av barn etter økonomisk evne. Vi har lagt fram et tidsriktig og rettferdig regelverk, sier Bekkemellem Orheim.

Vekk med prosentandel I dag beregnes barnebidraget som en prosentandel av bidragsyterens personinntekt, uavhengig av mottakerens økonomiske forhold. Det blir det nå slutt på. Heretter skal begge foreldrenes økonomiske evne legges til grunn, vel å merke i de tilfeller der Rikstrygdeverket må fastsette størrelsen på bidraget.

Arbeidet med å revidere bidragsreglene har pågått i mange år. Regelen om prosentberegning kom i 1989, og revisjonen startet i 1994. Proposisjonen som ble lagt fram fredag, var i 1999 ute på en bred høring. Nå satser barne- og familieministeren på ekspressbehandling i Stortinget, med vedtak i løpet av våren. Likevel vil det altså drøye til 2005 før de nye reglene trår i kraft.

– Reglene gir ikke millimeter-rettferdighet, det er ikke mulig å få til. Men det er det beste vi evner, både med tanke på rettferdighet og det at ordningen skal være lett å håndtere. Nå er det opp til Stortinget, og hvis noe der har bedre forslag, vil jeg være veldig lydhør, sier Bekkemellem Orheim.

Samvær De to viktigste endringene blir at begge foreldres inntekt skal tas med i beregningen av størrelsen på bidraget og at det skal tas hensyn til hvor mye samvær den bidragspliktige, som oftest faren, har med barnet. Jo mer samvær, desto mindre bidrag.

Fradraget er ment å dekke løpende utgifter i forbindelse med samværet, utgifter som bidragsmottakeren, stort sett moren, antas å spare. I dag bor 96 prosent av alle førskolebarn hos mor, mens ni av ti bidragsytere er fedre.

Barne- og familieministeren understreker at den nye ordningen vil oppmuntre og stimulere fedrene til å være mer sammen med sine barn, da bidragene på denne måten vil bli mindre. Men hun vil helst at partene avtaler bidrag og samvær seg imellom, uten å trekke inn det offentlige.

– Vi har hatt et regelverk som har overlevd seg selv. Jeg regner med at de nye blir oppfattet som mer rettferdige, og dermed bidra til å dempe konfliktnivået. Nå vil det bli tatt hensyn til flere elementer enn i dag, sier Bekkemellem Orheim.

Endringer i skatteregler Skatteloven blir også foreslått endret, i den forstand at fradraget for bidragspliktige og skatteplikten for mottakere blir fjernet. Reformen skal ikke påføre det offentlige ekstra kostnader, og derfor vil det bli innført et gebyr ved fastsettelse av bidrag. Størrelsen er ikke fastsatt, men det blir trolig snakk om 600-700 kroner.

Dagens regler betyr at de som betaler bidrag, stort sett må dekke alle reiseutgifter ved samvær selv. Nå foreslås barneloven endret, slik at også reisekostnader blir fordelt mellom foreldrene, i tråd med deres respektive inntekter.

Bekkemellem Orheim synes det er vanskelig å snakke om vinnere og tapere ved nyordningen. Med fedre med høy inntekt og lite samvær, får nok svi en del, i form av økte bidrag. Kvinner med høy inntekt vil motta atskillig mindre enn nå, ettersom deres inntekt vil bli tatt med i beregningsgrunnlaget. Fattige fedre med høyt samvær synes å bli vinnerne, hvis dette begrepet i det hele tatt kan brukes i en slik sammenheng.

Les også:Aleneforeldre positive til nye regler Samværsforeldre også positive

Fakta om de nye reglene:

— Bidraget beregnes ut fra hva det koster å forsørge barn, ikke som i dag ut fra den bidragspliktiges inntekt.

— Begge foreldres inntekt tas med i fastsettelsen av bidraget. Dagens ordning med en prosentandel av den bidragspliktiges inntekt bortfaller.

— Samvær får i større grad enn tidligere betydning for bidragets størrelse. Bidraget reduseres med de løpende utgifter i forbindelse med samvær. Jo mer samvær, desto mindre bidrag.

— Skattereglene endres. Mottaker skal ikke lenger skatte av bidrag, og bidragsyter skal ikke få fradrag.

— Det innføres et gebyr for offentlig fastsettelse av bidrag, ettersom reformen ikke skal medføre ekstra kostnader for staten.

— Folketrygdens rett til refusjon i barnebidrag for utbetalt overgangsstønad (30/70-regelen) oppheves.

— Reisekostnader i forbindelse med samvær fordeles med foreldre i samsvar med deres respektive inntekter.

— Regjeringen satser på vedtak i Stortinget i løpet av våren, men Rikstrygdeverket trenger fire år på å sette de nye reglene ut i livet.

— Barne- og familiedepartementet har lagt ut en bidragskalkulator på nettstedetwww.barnebidrag.dep.noHer man den enkelte legge inn sine opplysninger og få regnet ut bidraget etter de nye reglene.

NY REFORM: Barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim presenterte fredag forslaget til nye barnebidragsregler. (FOTO: SCANPIX)