Økt minstefradrag skal gi skatteletter til dem med lavere inntekter.

Regjeringen har lenge varslet at skatter og avgifter skal bringes tilbake til 2004-nivået. Det skjer i dette budsjettforslaget, og regjeringen varsler at den nå vil holde det samlede skatte— og avgiftsnivået uendret framover.

De to milliardene som økte skatter og avgifter bringer inn, skal brukes til å styrke velferdsordningene og fellesgodene, ifølge forslaget.

Toppskatten skjerpes med 1,2 milliarder ved at innslagspunktet i trinn1 i toppskatten økes med mindre enn anslått lønnsvekst, slik at om lag 65.000 flere vil betale toppskatt i 2007 enn i 2006. Dessuten skal innslagspunktet i trinn 2 reduseres fra 750.000 til 650.000 kroner. Det betyr at rundt 68.000 flere personer må betale den høyeste satsen i toppskatten.

Minstefradraget i lønnsinntekt foreslås økt fra 34 til 36 prosent, og i pensjonsinntekt fra 24 til 26 prosent. Dessuten vil regjeringen øke frikortgrensen fra 30.000 til 40.000 kroner.

Formuesskatten økes blant annet ved å øke ligningsverdien av bolig, ved at rabatten ved formuesverdsettelse av aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis reduseres og ved at rabatten på 20 prosent for andeler i andre verdipapirfond enn aksjefond fjernes fra og med 2006.