— Før nyttår var gebyret på 3500 kroner. Det nye gebyret blir på 4800 kroner, forklarer informasjonssjef Ole Irgens i BOB.

Kåre Lilleholt, professor ved det juridiske fakultet, Universitet i Bergen, er klar i sin oppfatning omkring dette gebyret:

— I dag fastsetter borettslagene gebyrer uten nødvendig lovhjemmel, men etter at den nye loven trer i kraft vil borettslagene få det, sier han.

Dermed kan BOB i dag forsvare gebyret kun ved at slik har det alltid vært. Den nødvendige lovhjemmel for å kunne ta gebyret, kommer først etter at den nye loven trer i kraft i 2005.

Likevel henviser Irgens nettopp til ny lov når han skal forsvare gebyret.

— Endringen i gebyret er en tilpasning til den nye loven om borettslag og boligbyggelag, som vi antok ville tre i kraft i løpet av 2004. Nå vil ikke loven tre i kraft før januar 2005, men vi har likevel valgt å beholde det gebyret som lovverket gir oss anledning til. Det riktige er at vi justerer gebyrene våre for å tilpasse oss det nye lovverket, sier Irgens.

Økningen i gebyret for utlysing og overføring av leiligheter med forkjøpsrett er betydelig. Men er det urimelig?

— Det er vanskelig å si noe om kalkulasjonen. Men klarering av forkjøpsretten krever nok litt arbeid. Når det gjelder arbeid med annonsering omfatter annonsene ofte både leiligheter med og uten forkjøpsrett. Medlemmene må selv følge med på sin forkjøpsrett, og videre melde fra om at de vil benytte seg av den. Borettslagene tar nok seg godt betalt noen ganger, sier professor Kåre Lilleholt.

— Det vil ikke være riktig å si at den nye loven påfører oss nye utgifter, sier Ole Irgens i BOB.