Kråkebollene fôres opp for å gi mer rogn. Rogna eksporteres til Japan der den regnes for en delikatesse.

Fram til i dag har det vært brukt våtfôr ved oppfôring av kråkeboller. Denne fôrtypen er arbeidskrevende og fordyrende på grunn av høyt vanninnhold, krav til kjøling og kortere holdbarhet.

Det nye tørrfôret, som er utviklet ved Fiskeriforskning Forutvikling og marin prosessering i Bergen, har vist seg å gi like god vekst som våtfôret.

Fiskeriforskning startet derfor i 1995 utviklingen av et eget fôr til kråkeboller.

Fiskeriforsknings nye tørrfôr til kråkeboller. (foto: Fiskeriforskning)
Rogn i en kløyvd kråkebolle. (foto: Fiskeriforskning)