Olav Garvik

Stortingsrepresentant Ingebrigt Sørfonn frå Hordaland har leia arbeidsgruppa som har laga dei nye retningslinene. Dei vart vedtekne på landsstyremøtet i går.

Partiet har nå vedteke at ein skal halde «lavest mulig medieprofil» i slike saker.

— Dei nye retningslinene er meir detaljerte og vil vere ein betre reiskap for å handtere slike saker, både for den som blir skulda for overgrep og for den organisasjonsmessige behandlinga av slike saker, seier Sørfonn. Han meiner reglane også betrar stillinga til den som meiner å vere utsett for overgrep. Dei nye reglane avløyser retningslinene frå 2000.

— Vi innfører omgrepet «tre til side» for den som blir skulda for slike overgrep, inntil saka er avklara eller skuldspørsmålet er avgjort. Vi vil også opne for å opprette ad hoc-utval som kan oppnemnast for å gje råd til partiet om korleis saka bør behandlast, seier Sørfonn.

Han strekar under at personar som er melde til politiet for seksuelle overgrep «som hovudregel» ikkje kan ha tillitsverv eller stå på ei liste for partiet. Men formuleringa opnar for at det kan gjerast unntak, ut frå ei skjønsmessig vurderingt.

Sørfonn vil ikkje kommentere dei nye reglane i lys av Medhaug-saka. Han seier likevel at det ville vore mykje lettare for partiet å behandle Medhaug-saka om ein hadde hatt desse detaljerte reglane då denne saka dukka opp i fjor sommar. Då var reglane knappare og meir firkanta.

— Kristeleg Folkeparti er det einaste partiet som har slike reglar. Kvifor er Kr.F så sexfiksert?

— Eg vil ikkje vere med på at vi er det. Det er eit faktum at seksuelle overgrep skjer i mange organisasjonar. Det har eg røynsle for også frå kristne organisasjonar. Vi er opptekne av å ta slike saker på alvor - ikkje feie dei under teppet.

I retningslinene seier partiet at KrF-medlemer som blir kjende med skuldingar om seksuelle overgrep, bør oppmuntre og motivere den som er krenka til å melde saka til politiet.

Dessutan får tillitsvalde som er meld, under etterforsking, sikta eller ilagd endeleg straffereaksjon for å ha utførd seksuelle overgrep, plikt til straks å informere partiet om dette. Det skal skje før dei påtek seg verv eller held fram i slike posisjonar.