For fru Inger Egge er tvang ingen problemstilling. Men stadig flere av oss blir gamle. Dermed vil stadig flere av oss bli demente ý og tvang kan bli aktuelt. Kanskje deg, kanskje mor eller far.

I dag går høringsfristen ut for et lovforslag om hvordan tvang skal tillates — enten man bor hjemme eller på institusjon.

Upraktisk rettssikkerhet

Problemene rundt bruk av tvang er i stor grad de samme for demente og psykisk utviklingshemmede.

Men Sosialdepartementet at lovforslaget har færre rettssikkerhetsgarantier overfor demente.

Psykisk utviklingshemmede har krav på automatisk overprøving i alle saker, og krav om at to tjenesteytere skal være til stede under gjennomføring av tvangstiltak. Utviklingshemmede har også obligatorisk hjelpeverge i alle saker.

Ifølge departementet har regelverket ført til mindre bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede. Men selv om en dement kan ha like liten mulighet til å ivareta egne behov, mener regjeringen det ikke vil være praktisk mulig å innføre disse kravene i forhold til det store antallet personer med demens som vil omfattes av lovutkastet.

Remmer og «spesialklær»

Utgangspunktet for tiltakene skal være at de skal hindre eller begrense skade. Blant forslagene i høringsnotatet er:

  • Tvang for personlig hygiene, påkledning, mat, drikke og hvile.
  • Bruk av belter, remmer, «spesialklær og liknende.
  • Ytterdører og dører mellom avdelinger kan holdes låst.
  • Varslings- og peilesystemer som alarm og overvåking.
  • Den demente kan flyttes til bolig med heldøgns tjenester. Men loven stiller ikke krav om at det skal finnes slike boliger eller institusjoner tilgjengelig for slike situasjoner.
  • Tvangstiltak kan også skje i private hjem, de er ikke begrenset til institusjoner eller andre tilpassete botilbud.
  • Tvangsmedisinering er i dag et hyppig brukt tvangstiltak. Departementet har ikke tatt stilling til dette tiltaket, men sendt ballen over til helsedepartementet for nok en utredning.

Økonomi ingen hindring

Lovforslaget setter ingen begrensninger for hvor lenge et tvangstiltak skal være tillatt. Bortsett fra vedtak om opphold i bolig eller institusjon, dørlåsing eller varslesystemer, som skal overprøves av Fylkesmannen eller Fylkeslegen etter en måned.

Hensynet til manglende økonomiske eller personellmessige ressurser skal ikke kunne begrunne tvangsbruk som kunne vært unngått med økt innsats av tilsyn eller frivillige omsorgstiltak, ifølge høringsnotatet.

Dersom det er nødvendig med tvang skal det minst inngripende tiltak prøves først, selv om det krever mer ressurser. Men dette er ikke er et absolutt krav.