Forslaget fra Arbeids— og inkluderingsdepartementet ble onsdag sendt på høring, med svarfrist 15. februar. De nye reglene skal etter planen trå i kraft i månedsskiftet mars/april 2007.

Lang tid

I høringsnotatet blir det understreket at for en utlending som har fått endelig avslag på søknad om asyl, er hovedregelen å forlate landet. Men i de tilfeller der det ikke er mulig med retur, selv om utlendingen fullt ut samarbeider, åpnes det for å gi oppholdstillatelse.

– I tilfeller der det går lang tid uten at en retur lar seg gjennomføre, selv om vedkommende samarbeider, er det rimelig at det gis et formalisert opphold i Norge, men de rettigheter dette innebærer, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Klargjøre identitet

I en ny paragraf i utlendingsforskriften heter det derfor at det kan gis oppholdstillatelse dersom retur ikke har vært mulig å gjennomføre innen tre år etter at asylsaken ble opprettet. Det kreves imidlertid at utlendingen bidrar til å klargjøre sin egen identitet og selv forsøker å skaffe seg hjemlandets reisedokumenter.

Som hovedregel skal det ikke gis opphold på disse vilkårene før det er gått ett år etter endelig avslag i asylsaken. Forslaget formaliserer og tydeliggjør det som også i dag er en mulighet, heter det i en orientering fra departementet.