BRITT SØRENSEN

Det vil Laila Dåvøy gjøre noe med. Fem millioner kroner skal brukes på prøveprosjekt der nybakte foreldre får tilbud om en dags gratis samlivskurs.

Etterspørselen etter samlivskurs øker sterkt. Kurstilbudet er størst i tettbygde strøk, og de fleste deltakerne vil gjerne reise bort for å gå på kurs. Det gjelder særlig de som bor på små og gjennomsiktige steder.

Dette er noen av konklusjonene i rapporten «Tango for to», som Møreforsking Volda la frem i går. Rapporten er gjort på oppdrag fra Barne— og familiedepartementet, og evaluerer departementets ordning med tilskudd til samlivstiltak.

Lettere å gå på kurs

Rapporten slår fast at tilskuddsordningen har medvirket til stort mangfold av samlivstiltak, og at man har nådd mange. Så overstiger da også antallet søknader om tilskudd det beløpet departementet har til disposisjon.

Likevel tar rapporten forsiktig til orde for en mulig skjevfordeling, slik at flere av midlene går til fylker og byer med høy skilsmissefrekvens.

Ifølge rapporten har par med funksjonshemmete barn, syk partner, ulik kulturell bakgrunn eller dine-mine-våre-barn særlig behov for og nytte av samlivskurs.

Kurs arrangert av interesseorganisasjoner og i kirkelig regi har størst suksess, mens offentlige aktører strever med rekrutteringen. Rapporten påpeker at det nye, gratis kurstilbudet til nybakte foreldre kan bidra til å senke terskelen og gjøre det lettere for «folk flest» å gå på samlivskurs.

Modum størst

Når det gjelder utviklingsarbeid, har departementet i flere år prioritert å gi midler til noen utvalgte aktører, som Modum Bads Samlivssenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Navigatørene. Resultatet er at Modum Bads Samlivssenter har fått en svært sentral posisjon på området. Men det har også ført til forskyvning i søkermassen. De første årene var den dominert av menigheter og kristne organisasjoner, som dermed også fikk størstedelen av pengene.

I dag er det humanitære organisasjoner, helserelaterte organisasjoner og kirkelige organisasjoner som får mest, og tilskuddene er jevnere fordelt mellom søkerne.

Oppfølging viktig

Deltakerne begrunner kurset på to ulike måter. Noen har vært med på rene samlivskurs ut fra en erkjennelse av behovet for å styrke samlivet. Andre ble med fordi kirkesamfunnet eller en organisasjon de var medlem i eller knyttet til inviterte til familiesamlinger og samlivskurs.

Rapporten konkluderer med at for de aller fleste er kurs et nyttig og lærerikt redskap for å styrke samlivet og forebygge samlivsbrudd. Men oppfølging er viktig, i form av for eksempel oppfølgingskurs, påminnelser i posten eller telefonisk kontakt.