— Det kan føre til utvidelser av de avstengte områdene, særlig når havnene ligger i nærheten av sentrum i byer, sier Rune Mjøs, leder av Norsk Havneforbund til Bergens Tidende.

Advarer mot terror

Fiskeri- og kystdepartementet skriver i et notat om de nye tiltakene at det vil koste rundt 11 millioner kroner å lage sårbarhetsanalyser for alle havnene, mellom 7 og 15 millioner kroner å lage sikringsplaner, og at tiltakene i havnene vil koste i overkant av 100 millioner kroner. Samlet anslås dermed prislappen til mellom 118 og 130 millioner kroner.

Departementet peker på at «havnene ofte er lokalisert i nærheten av bysentra. Terrorangrep i havnene kan således forårsake store skader på transportsystemet, infrastruktur, industri og personer».

EUs havnesikringsdirektiv er årsaken til at norske havner igjen må investere store summer i antiterrortiltak. Det skjer bare to år etter at havnene ble terrorsikret første gang. Norsk havneforbund har anslått at prisen for å terrorsikre 50-60 offentlige havner i 2004 kom på 120-130 millioner kroner. I tillegg kommer sikring av en rekke private havner. Samlet er det gjennomført sikringstiltak i 538 havneanlegg etter at ISPS-regelverket ble gjennomført i Norge. En havn kan ha flere havneanlegg.

Avstengte områder utvides

I forrige runde ble sentrale deler av de sentrumsnære områdene i Bergen havn stengt av med gjerder. Nå kan de avstengte områdene bli utvidet i en rekke norske byer og tettsteder. Fiskeri- og kystdepartementet skriver at formålet med det nye regelverket er å øke sikkerheten og terrorberedskapen i de delene av havnene som ikke ble sikret i forrige runde.

Konstituert sikkerhetssjef i Bergen og omland havnevesen, Johannes N. Yndestad, ønsker ikke å kommentere konsekvensene for Bergen havn.

Fiskeri- og kystdepartementet har bedt Kystdirektoratet utarbeide forskrifter som skal regulere det nye regelverket. EUs havnesikringsdirektiv er en del av EØS-regelverket og skal være innført senest 1. juli 2007.

Vil ha lempelig regelverk

Direktoratet hadde opprinnelig frist til 1. februar med å komme med forskriftsforslaget, men har bedt departementet om et møte for å klargjøre en del forhold før forskriftene blir utarbeidet i detalj, opplyser Leif Jansen i Kystdirektoratet til Bergens Tidende.

  • Direktivet gir rom for nasjonale tolkninger som må avklares før forskriftene utarbeides. Et eksempel er at sårbarhetsanalysen skal definere det geografiske omfanget av havnevirksomheten. Her må det gis noen føringer.

— Vi ønsker ikke en rigorøs oppfølging av direktivet, og vi ønsker at virkeområdet skal begrenses, uten at sikkerheten kompromitteres, sier Jansen. Han sier at det er for tidlig å si hvilke havner som må utvide sine avstengte områder, men at det rent generelt kan sies at de havnene som har gjennomført minimumsløsninger, trolig må utvide sikringsområdene. En del mindre havner kan trolig slippe å gjennomføre nye sikringstiltak.

Levelige tiltak

Ifølge det nye regelverket må havnene først gjennomføre en sårbarhetsvurdering i regi av en godkjent sikkerhetsorganisasjon. Deretter må det lages en sikringsplan som skal godkjennes, og på grunnlag av denne må tiltak gjennomføres.

Leif Jansen i Kystdirektoratet sier at arbeidet med sårbarhetsvurderingene bør påbegynnes til høsten. Det vil si at forskriftene må være klare før sommerferien, hvis alle tiltak skal være gjennomført før 1. juli 2007.

— Den store utfordringen er inngjerding, overvåking og kontroll og hvordan man skal komme opp med en avgrensing som er til å leve med for byene og befolkningen, sier Rune Mjøs i Norsk Havneforbund.

GITTER: Deler av Bergen havn er allerede stengt av for befolkningen. Nå kan de avstengte områdene bli utvidet ARKIVFOTO: TOR HØVIK