Informasjonssjef Dag Stange i Kirkerådet bekrefter overfor Bergens Tidende at det planlegges en ny runde i kirkestriden om homofile prester når Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ, møtes i november. Allerede i slutten av neste uke skal Kirkerådet avgi sin innstilling til Kirkemøtet.

Dermed kan det være duket for å endre vedtaket fra 1997, som setter en stopper for ansettelse av samboende homofile i vigslede stillinger i Kirken.

Delte seg på midten

I en utredning som Kirkerådet drøftet i juni, er det lagt opp til tre ulike forslag. To av dem vil åpne for å kunne ansette homofile prester, som har inngått partnerskap. Bakgrunnen for at det er duket for en ny homofilidebatt på Kirkemøtet er den omfattende innstillingen fra Den norske kirkes lærenemnd i fjor.

Etter flere års arbeid, delte Lærenemnda seg på midten. Mens den ene halvparten av medlemmene mener at homofilt samliv ikke kan begrunnes ut fra Bibelen, mener den andre halvparten at et forpliktende homofilt samliv i partnerskap er etisk forsvarlig, og at man kan bruke Bibelen som autoritet for en slik begrunnelse. LærenemndA konkluderte også med at Kirken må leve med to syn på homofili.

Homovennlige biskoper

I dag er det et knapt flertall blant biskopene for å åpne for homofilt samliv i partnerskap, og dermed kunne ansette prester, som lever innenfor en slik ramme. De fleste av disse biskopene har imidlertid sagt at de vil være lojale mot den nåværende praksisen inntil det foreligger et nytt vedtak.

De tre forslagene som Kirkerådet kommer til å drøfte nærmere, åpner for ulike vedtak. Det ene forslaget vil legge opp til å fortsette dagens praksis — altså at prester i homofile partnerskap ikke kan ansettes i vigslede stillinger. Det andre går helt motsatt vei. Det vil si at Kirkemøtet eventuelt vil vedta at «en person, som er homofilt samlevende i partnerskap, kan inneha alle typer kirkelige stillinger, og at det ellers er opp til biskopene å avgjøre hvem som skal ordineres,» som det uttrykkes i utredningen Kirkerådet fikk rett før sommeren.

Kompromiss

Det tredje forslaget er et forsøk på kompromiss mellom homofilifløyene i Kirken. I et slikt vedtak kan Kirkemøtet bekrefte at det fremdeles er tunge teologiske grunner for å videreføre dagens retningslinjer fra 1997. Men samtidig kan Kirkemøtet si at det også er teologiske grunner til å åpne for at også homofilt samlevende i partnerskap kan tilsettes i alle typer stillinger i Kirken. Et slikt kompromissvedtak, vil formelt slå fast at det er plass for begge syn innenfor Den norske kirke. Dermed kan biskoper og bispedømmeråd, som ønsker det, ansette og ordinere homofile prester.

— Det er helt umulig å mene noe om hvor stemningen i Kirkemøtet vil ligge i denne saken. Møtet fikk nye medlemmer i fjor, og vi vet lite om hvor de står. Samtidig finnes det jo mange eksempler på at møtets egen dynamikk blir viktig i en slik debatt, sier Dag Stange.