En samlet energi— og miljøkomité i Stortinget sluttet seg torsdag ettermiddag til et forslag fra Høyre om en ny stortingsmelding. Senterpartiet og Fremskrittspartiet ville at meldingen skulle bli ferdig i løpet av inneværende år, men flertallet ønsket å gi regjeringen mer tid.

Det er et utbredt ønske i Stortinget om å dempe konfliktene som oppstår når rovdyrstammen vokser. Målet er at det skal være mulig å kombinere levedyktige rovdyrstammer med friluftsinteresser og utnyttelse av utmarksressurser.

–Vi er godt fornøyd med at vi har fått alle partiene med oss i kravet om en ny rovdyrmelding. For bare litt over tre måneder siden mente miljøvernminister Siri Bjerke at det ikke var behov for en ny gjennomgang av de hovedlinjer og mål som ligger til grunn for dagens rovdyrpolitikk, sier Høyres talsmann Bent Høie.

Videreføring Innstillingen fra komiteen til fire ulike forslag om rovdyrpolitikken, viser at flertallet i hovedtrekk ønsker å føre videre norsk rovdyrpolitikk slik den er i dag, og at det ikke er aktuelt med store endringer før den nye rovdyrmeldingen er klar.

–Frykten for at det skulle ende opp i en situasjon med endringer i norsk politikk viste seg å være ubegrunnet. Den som fremstiller flertallsinnstillingen som en endring, gjør rovdyrpolitikken en bjørnetjeneste. Flertallet erkjenner at vi skal ha en levedyktig stamme av alle de fire store rovdyrene i tråd med det vedtaket som Stortinget har trukket opp. De justeringene som er foreslått er små og har som hovedmål å dempe konfliktpresset, sier Venstres Gunnar Kvassheim til NTB.

Komitéflertallet uttaler seg ellers ikke spesielt om de omstridte ulvestammene i Hedmark, men sier generelt at uttaket bør skje raskt og effektivt når det er gitt fellingstillatelse.

Ulveforvaltning Stortingsflertallet forkastet forslag fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet som ville ha ført til en mindre restriktiv rovdyrforvaltning. Frp foreslo å avvikle kjerneområdene for rovvilt, samt å gjøre endringer som vil føre til et mer effektivt uttak av rovdyr som gjør skade eller opptrer truende.

Sp ønsket at Stortinget skulle få større innflytelse, blant annet ved å få seg forelagt planen om å etablere et forvaltningsområde for ulv.

Regjeringens forslag til forvaltningsplan fører til at flere fylker i tiden som kommer vil bli leveområder for ulv. Flertallet mener derfor at det er viktig med lokal medbestemmelse, men sier at det i siste instans er et spørsmål som det er opp til regjeringen å avgjøre.

Flertallet gjør det likevel klart at forvaltningsområdet bør avgrenses så mye at konfliktene kan reduseres til et minimum innenfor målsettingen om levedyktig bestand av ulv i Norge.

Mindretallet fra Sp og Frp mener det har vært umulig å følge opp målsettingen om en balansert rovdyrforvaltning, og at alt derfor taler for at forvaltningen av ulv blir en sak for Stortinget, ikke for regjeringen alene.

Stortingsflertallet ber ellers regjeringen vurdere å sette i gang tiltak for å avhjelpe de menneskelige omkostningene som er knyttet til rovdyrpolitikken, blant annet frykt og andre psykiske belastninger, redusert trivsel og nedsatt livskvalitet for dem som bor i områder med rovdyr.

NTB