Ifølge landbruksminister Terje Riis-Johansen skal dette få tilbakevirkende kraft. Statsråden vil fremme et nytt lovforslag for Stortinget i løpet av våren, skriver Adresseavisen.

– De dette gjelder må forte seg å kjøpe. Det er på tide å bli ferdig med denne delen av odelsloven, sier Riis-Johansen.

Landbruksministeren mener mange av endringene Odelslovutvalget foreslo for tre år siden, er fornuftige.

– Det ble gjort et grundig arbeid hvor mange av vurderingene var riktige. Jeg mener det er meget viktig med full likestilling mellom kjønnene og alle gruppene; slik at for eksempel samboere, adoptivbarn og barn født utenfor ekteskap gis samme rettigheter, sier han.