— Formålet med lovendringen er å etablere en praksis som gjør at Norge ikke lenger får kritikk fra internasjonale kontrollorganer for omfanget og varigheten av bruken av isolasjon, skrev Justisdepartementet i et rundskriv etter at Stortinget i 2002 endret straffeprosessloven.

Nå viser imidlertid Justisdepartementets egen statistikk at bruken av isolasjon har økt etter at loven ble endret.

Sammenlikner man gjennomsnittet for treårsperioden før lovendringen med perioden 2003-2005, har isolasjonsbruken økt fra 13,6 prosent til 16,3 prosent.

- Bør evalueres

— Dette er bekymringsfullt. Tendensen her er den motsatt av det man ønsket da man endret loven, sier leder for Advokatforeningen, Anders Ryssdal.

Lovendringen i 2002 flyttet avgjørelsen om hvilke varetektsfanger som skal sitte isolert fra fengselsvesenet og over til domstolen.

— Nå må Justisdepartementet evaluere om lovendringen har hatt en effekt, om domstolene har en annen praksis enn fengselsvesenet tidligere hadde. Når man utfører en lovendring, er man vel også interessert i at intensjonen med endringen blir gjennomført, sier Ryssdal.

Statsadvokat ved Riksadvokatembetet, Anne Grøstad, er ikke like bekymret:

— Tallene i seg selv er ikke alarmerende, og man kan ikke lese noe ut av tallene alene, sier Grøstad.

Statsadvokaten tror flere fengslinger i saker med tilknytning til organisert kriminalitet kan være en mulig forklaring på oppgangen i bruk av isolasjon.

— Dette henger sammen med hva slags kriminalitet man står ovenfor i hver enkel sak. Særlig ser man at det i saker med organisert kriminalitet ofte er behov for isolasjon, sier Grøstad.

Færre i varetekt

I 2002 ble 15 prosent av alle varetektsfanger satt i fullstendig eller delvis isolasjon. I 2003 – etter at lovendringen hadde trådt i kraft - var tallet steget til 17 prosent.

Også i 2004 satt 17 prosent isolert, før tallet sank til 15 prosent i 2005.

Det totale antallet varetektsfanger steg fra 2000 frem til 2002. Da satt 4037 personer i varetekt. Siden den gang har tallet sunket hvert år, og i fjor var 3033 i varetekt i norske fengsler.