Importører av tannproteser, tannkroner og tannbroer frykter den nye loven som pesten. De mener loven vil innføre moms på importerte tanntekniske arbeider. Tilsvarende produkter produsert i Norge får dermed et konkurransefortrinn. Norskproduserte tannproteser skal nemlig fortsatt fritas for moms. Men for en tannkrone eller bro som er importert, risikerer vi derimot en prisstigning på 24 prosent fra 1. juli.

Foreningen for import av tanntekniske produkter har klaget lovteksten inn for ESA, som er EFTAS overvåkingsorgan i Brussel. De har også klaget til Finansdepartementet.

Departementet vurderer Den nye momsavgiftsloven ble vedtatt 30. november i fjor. Etter plane skal den tre i kraft 1. juli.

– Intensjonen med lovendringen har ikke vært å endre gjeldende rett på området, sier konsulent Tone Nordberg i Finansdepartementet.

Hun bekrefter at departementet har fått klage på lovvedtaket.

– Klagen vurderes nå. Og det kan bli aktuelt å foreslå endringer i loven dersom konklusjonen på departementets gjennomgang blir at dagens lovtekst ikke er tilstrekkelig klar, sier Nordberg.

Ekspertutredning Importørene av tanntekniske produkter har bedt professor Hans Petter Graver ved juridisk fakultet i Oslo utrede om den nye momsloven åpner for en forskjellsbehandling som er forbudt i EU og EØS-området. Betenkningen, eller viktige deler av den, kan foreligge allerede onsdag, opplyser foreningens leder, Pål Aronsen.

Han mener importert tannteknikk har dempet prisen på arbeider levert av norske tannteknikere, og ført til en sunnere konkurranse som har hevet kvaliteten. Nå frykter han at norske tannteknikere skal bli enerådende på markedet uten konkurranse fra andre.

– En slik monopolsituasjon vil føre til betydelig høyere priser, sier Pål Aronsen.

NTB

PRISSMELL: Importerte tannproteser kan bli 24 prosent dyrere etter 1. juli. Importørene har klaget både til Finansdepartementet og Brüssel. (FOTO: ODDLEIV APNESETH)