Etter at Gulating lagmannsrett slo fast at Økokrim hadde utsatt bergenserne Per Grung og Johs Jacobsen for sammenhengende menneskerettsbrudd i en årrekke, har Eva Joly sammen med førsteadvokat Anne Mette Dyrnes i Økokrim gått ut med et innlegg i Aftenposten der de forsvarer Økokrim og gir grunner for anke til høyesterett.

— Justismyndigheten skal åpenbart ikke blande seg i pågående straffesaker, langt mindre skal spesialrådgivere i departementet fremstå sammen med den ene parten i saken, sier Per Danielsen, som representerer Per Grung, i et brev til justisminister Einar Dørum.

I august i fjor måtte Eva Joly beklage at hun hadde gått ut med uttalelser om saker som fortsatt er under etterforskning.

Etter at NTB da konfrontert departementet med spesialrådgiverens uttalelser i både Seim- og Tore Tønne-saken, beklaget departementet uttalelsene på vegne av Joly.

I en uttalelse til NTB sa departementet: «Vår prinsipielle holdning er fortsatt den at embets- og tjenestemenn i Justisdepartementet ikke skal uttale seg om saker som er under etterforskning. Hvis Eva Jolys uttalelser kan forstås i den retning, så er det noe både Eva Joly og departementet beklager».

Det fremgår ikke om uttalelsen kom fra embetsverket, som Joly tilhører, eller den politiske ledelse i Justisdepartementet.

Tønne- og Seim-saken

Bakgrunnen for kritikken mot Jolys uttalelser var advokat Tor Erling Staffs krav om at Joly måtte trekke seg fra sin stilling etter at hun ved to anledninger hadde uttalt seg om Seim-saken. Staff, som er Carl Fredrik Seims advokat, var sterkt kritisk til Jolys uttalelser både i Aftenposten 19. juni 2003, og Bergens Tidende 26. juli 2003. I Aftenposten kritiserte Joly Tor Arne Uppstrøms advokat for dennes håndtering av sin klients sykdom, og i Bergens Tidende hevdet hun at pengeoverføringene fra Mjellem & Karlsen ville vært straffbare i henhold til fransk jus.

Tønne-saken

Dette er imidlertid ikke eneste gang Joly har uttalt seg om saker som er under etterforskning. Også i forbindelse med Tore Tønne-saken uttalte Eva Joly seg samtidig som Økokrim etterforsket saken.

12. desember 2002, samtidig som Tønne-saken verserte for fullt både hos Økokrim og i mediene, holdt Joly en gjesteforelesning på juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen der hun snakket om korrupsjon og globalisering. Her tok hun blant annet opp finansmannen Kjell Inge Røkkes lån til Tønne, et sentralt moment i den pågående etterforskningen

Tabbekvoten oppbrukt

Per Danielsen sier i sin henvendelse til departementet at han nå anser Jolys tabbekvote som oppbrukt.

— Det må tas affære og jeg henstiller til Dørum om at slikt ikke må gjenta seg, sier Danielsen til Bergens Tidende.

— Konkret avslører også Eva Joly manglende kunnskap om elementære rettssikkerhetsgarantier. Hun synes ikke å forstå poenget med forbud mot at mennesker skal kunne straffes to ganger for samme forhold. Hun synes å være temmelig blottet for prinsipiell tenkning, hevder Danielsen.