Slike råd og anbefalinger – 10-12 av dem i tallet – er sendt fra miljøverndepartementet til norske kommuner og private utbyggere av hytter til fjells. Dette knippe holdninger utgjør noe av det den rødgrønne regjeringen mener er miljøriktig hyttebygging.

Rådene kommer i forbindelse med at det til våren neste år legges fram et forslag til ny plan— og bygningslov, og der kravene til miljøhensyn vil stå mye sterkere enn i den nåværende loven, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) til NTB.

Arealeffektivt

Statsråden hadde mandag formiddag et møte med Norske arkitekters Landsforbund (NAL). Her betonte hun sterkt behovet for å få arkitektene inn i planleggingen av en hytte eller et hytteområde på et tidligere tidspunkt enn det som er vanlig nå, og dermed bli mer opptatt av blant annet energiøkonomisering ved materialvalg.

– Jeg fikk inntrykk av at NAL allerede er veldig opptatt av disse forholdene. Ved siden av at hyttebyggingen bør skje i henhold til vårt internasjonale ansvar for villreinbestanden, bør utbyggingen skje med mer fortetning. Dette kan gi økonomisk gevinst for både kommune og byggherre ved at de samlede omkostninger for vei, vann og elektrisitet blir mindre. Vi vil ikke legge oss bort i hvordan hver enkelt hytte skal se ut, men vi ser det som en stor fordel at hele området visuelt blir mer i pakt med naturen og miljøet enn de hyttelandsbyer vi ser i dag, sier Bjørnøy til NTB.

Strandsonedebatt

Miljøvernministeren mener at debatten om strandsonen var nyttig, og legger vekt på at regjeringen med en restriktiv politikk har endret kursen for hvordan strandsonen skal forvaltes. Hun tror at regjeringen, ved å ha lagt fram Veiledning for nasjonal hytteutbygging, har gitt føringer for en mer restriktiv politikk for utbygging til fjells.

Også den nåværende plan- og bygningsloven gir det offentlige muligheter til å legge rammer for hytteutbyggingen, men Bjørnøy peker på at ikke alle kommuner til nå har hatt den nødvendige kompetanse på å føre en mer miljørettet hyttebyggingspolitikk. Derfor vektlegger hun – på bakgrunn av mandagens møte med arkitektenes organisasjon – det nyttige i at alle ledd i byggprosessen er opptatt av dette.

Det er ikke lagt opp noe tidsperspektiv for hvor raskt kommuner, arkitekter og byggherrer skal planlegge og bygge ut i henhold til en mer restriktiv politikk, og Bjørnøy sier at dette må gå suksessivt.