– Norske fiskere driver et helt lovlig fiske i tråd med nasjonale og internasjonale reguleringer, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag. Han mener den fremstillingen saken har fått i mediene, både er feil og tatt ut av sin sammenheng.

Fiskeridirektør Peter Gullestad sier til NTB at kystfiskerne ikke har gjort noe ulovlig, men at reguleringene av fisket må tilpasses en voksende kveitebestad. Han legger nå opp til en innstramming i blåkveitefisket.

Betydelig mer

Ifølge fiskeridirektør Peter Gullestad fisker norske fiskere betydelig mer blåkveite enn de 2.500 tonn som norske myndigheter har satt som en øvre grense. Årsaken til dette er både økt bestand av blåkveite og en mer effektiv kystflåte, mener han.

Hittil i år er det totalt landet 12.059 tonn blåkveite. Når en trekker fra forskningsfangst og bifangst gjenstår det et konvensjonelt fiske på 6.086 tonn. Dette er noe mer enn det dobbelte av hva norske fiskerimyndigheter har satt som et øvre tak for dette fisket.

Bygges opp

ICES (Det internasjonale råd for havforskning) har anbefalt et uttak på 13.000 tonn blåkveite. Gullestad sier at totaluttaket fra norske og utenlandske fartøyer ikke avviker så mye fra dette. – Så lenge blåkveitebestanden langs kysten vokser, er vi beroliget. Her er det bare et spørsmål om hvor lang tid vi vil bruke på gjenoppbyggingen av stammen, sier Gullestad til NTB.

Reguleringene av fisket etter blant annet blåkveite skal drøftes i Reguleringsrådet for fiskeriene i Bergen tirsdag og onsdag i neste uke. I saksforslaget til rådet foreslår Fiskeridirektøren å redusere den totale fisketiden fra sju til seks uker i 2006.

Fulgt bestemmelsene

Informasjonssjef Knut Arne Høyvik i Norges Fiskarlag sier til NTB at det ikke finnes noen totalkvote for blåkveite, men en anbefaling.

I Norges Fiskarlag var det onsdag sterke reaksjoner på en nyhetsmelding som sammenlignet et bevisst, ulovlig blåkveitefiske i Svalbardsonen med det lovlige fisket som pågår langs norskekysten.

– At uttaket er blitt noe for høyt, skyldes reguleringene og ikke fiskerne. Men jeg er bekymret over hvordan slike sammenligninger kan bli brukt i utlandet. Dette er naturligvis sukkertøy for spanjolene, sier Høyvik.

– Han mener at årsaken til at blåkveitefisket har ført til større fangster enn anbefalt, blant annet ligger i at en større del av kystflåten har deltatt i fisket. Havfiskeflåten har ikke anledning til å drive direkte fiske etter blåkveite.