ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no Mens afrikanske ledere roper på mer frihandel og mindre bistand for å komme ut av fattigdommens onde sirkel, gjør Norge det motsatte; opprettholder et sterkt importvern og et fortsatt høyt nivå på u-hjelpen. Hensynet til norsk landbruk veier tyngre enn interessene til u-landene, som ønsker adgang også til det norske markedet.Vernetoll er en avgift som blir pålagt utenlandske landbruksvarer for å beskytte vår egen produksjon. Prissamarbeid Det er ikke bare bøndene i de fattige landene som må betale prisen for norsk landbruksproteksjonisme. Rapporten fra Universitetet i Oslo slår nemlig fast at den norske vernetollen gir seg utslag i høyere priser og dårligere utvalg i butikkene.— Ved et åpent marked ville en del av de norske varene blitt utkonkurrert både på pris og kvalitet. Det finnes i tillegg ingen nasjonal konkurranse mellom produsentene, fordi det er tillatt med prissamarbeid i norsk landbruk, heter det i rapporten, som er laget på oppdrag av Fellesrådet for Afrika. "Usolidariske bønder" - Det er usolidarisk av norske landbruksinteresser og bondeorganisasjoner å stenge grensene for fattige bønder i utviklingsland, sier styreleder Øyvind Eggen i Fellesrådet for Afrika, i en kommentar til rapporten.Regjeringen tar til orde for å lette tollbarrierene for å stimulere til økonomisk utvikling i utviklingslandene. Men programerklæringen innhentes av den politiske virkeligheten der importvernet brukes som virkemiddel for å sikre et levedyktig landbruk i distrikts-Norge.Utviklingsminister Anne Kristin Sydnes medgir overfor BT at det er en vanskelig politisk avveining, men avviser at hun må gi tapt i forhold til landbruksministerens argumenter innad i regjeringen.- Det er klart vi har et forbedringspotensial når det gjelder å øke handelen og importen fra de fattigste landene, sier statsråden med ansvar for utviklingsspørsmål i sør. Venter på EU Sydnes imøteser nå EU-landenes behandling av forslaget om full tollfrihet på alle varer, unntatt våpen, fra de minst utviklede landene.- Hvis det blir resultatet i EU, blir presset på Norge om å innføre et liknende handelsregime stort. Det har jeg ingenting imot, sier utviklingsministeren. Hun legger til at det er meningsløst å stimulere til næringsutvikling i fattige land gjennom bistand, og på samme tid hindre de samme landene markedsadgang i de rike landene. Statssekretær Sveinung Valle i Landbruksdepartementet varsler at regjeringen kan komme til å bruke riset bak speilet - økt import - dersom norsk landbruk ikke innfrir forpliktelsene om å levere billigere matvarer og tilby et større mangfold av produkter.