Det hevder World Wildlife Fund, som har utarbeidet en indeks for å gi et totalbilde av naturtilstanden i Norge, skriver VG.

— Norsk natur forsvinner, men det skjer så stille at vi ikke merker det. Vi tror det er normalt, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF.

Ifølge indeksen er dyrearter som er knyttet til ferskvann og våtmark mer enn halvert siden 1970.

— En stor del av dette skyldes nok sur nedbør, som utraderte fisk i nesten 10.000 norske ferskvann på 1970- og 80-tallet, sier Hansson.

Også kraftutbygging, boligbygging og forurensning har bidratt negativt. Heller ikke til havs er utviklingen lystig. Bestanden av 16 fiskearter og 21 fuglearter er redusert med 30 prosent siden 1970, enkelte arter er halvert.

— Her må alarmklokkene ringe, sier Hansson. På landjorda har dyrelivet derimot samlet sett holdt stand, mye takket være femdoblingen av bestanden av elg, rådyr og rein siden 1970. Det skyldes blant annet en stadig mindre rovdyrbestand, der blant annet tallet på gauper er redusert med 40 prosent de siste 30 årene.