Med over 10 milliarder kroner i årlige spillintekter skulle man tro at Norsk Tipping var underlagt strenge og klare føringer i forhold til hvordan pengene skulle brukes.

Men en knusende rapport fra Riksrevisjonen, som ble sluppet tirsdag, viser at ledelsen i tippeselskapet i årene 2000-2007 har operert med svært løse rammer og at pengene i flere år har fått flyte langt friere enn normalt.

— Norsk Tipping har i enkelte tilfeller forvaltet selskapets økonomiske rammer på en lite rasjonell måte, skriver Riksrevisjonen i rapporten, som også er svært kritisk overfor selskapets eiere i Kultur- og kirkedepartementet.

Den tørre språkbruken skjuler en ramsalt kritikk mot ledelsen i Norsk Tipping, en kritikk som kommer frem i det store antallet punkter Riksrevisjonen mener er problematiske. Rapporten er full av avsnitt som begynner på følgende vis:

— Riksrevisjonen finner det meget uheldig... Riksrevisjonen stiller spørsmål ved... Riksrevisjonen finner det kritikkverdig...

Her er noen av hovedpunktene fra rapporten:

  • Tidligere administrerende direktør Reidar Nordby jr. hadde mye større handlingsrom enn han burde hatt.
  • Norsk Tipping har brukt 620 millioner kroner til sponsing og profilering i tillegg til det ordinære markedsføringsbudsjettet. Det skal ikke ha blitt lagt noen føringer for denne pengebruken fra eierne i Kultur- og kirkedepartementet.
  • Norsk Tipping har betalt mange millioner kroner i utgifter Nordby hadde i forbindelse med et verv som president i World Lottery Association (WLA). Blant annet ble Norsk Tipping fakturert 4,2 millioner kroner for en sekretær Nordby brukte til arbeidet i WLA.
  • Nordby benyttet seg av Norsk Tippings adresse da han ble utnevnt som Sveriges honorære konsul for Hamar. Sekretæren hans, som var ansatt i Norsk Tipping, ble satt til å utføre arbeid i tilknytning til dette vervet. «Det å utøve konsulære tjenester for Sverige ligger utenfor Norsk Tipping AS' formål», skriver Riksrevisjonen i sin rapport.
  • Norsk Tipping skal ha gitt rente- og avdragsfrie lån til datterselskap som Fabelaktiv og Buypass. Dette er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte, melder Riksrevisjonen.
  • Riksrevisjonen går langt i å anklage ledelsen i Norsk Tipping for korrupsjon ved å påpeke at nærmere 40 millioner kroner ble brukt på sponsor- og profileringstiltak i Hamar-området fra 2000 til 2007, uten at retningslinjene for hva disse pengene skulle brukes til var klare. «I enkelte tilfeller fremstår det som uklart hvorvidt en samarbeidspartner har fått midler basert på objektive kriterier eller på grunn av personlige forhold,» heter det i rapporten.

Over 400 000 kroner i gartnerarbeid Rapporten tar også for seg forholdene omkring gartnerarbeidet fra 2000, som førte til at Nordby jr. måtte trekke seg som administrerende direktør. Det var en ansatt i Norsk Tipping som varslet om dette og andre kritikkverdige forhold i 2007.

Gartneravtalen gikk ut på at Norsk Tipping skulle bidra til plenklipp og annet forefallende arbeid i hagen til Nordby jr, som i 2000 ble valgt som president i World Lottery Association (WLA) og derfor ikke hadde tid til å gjøre dette selv.

Ifølge avtalen skulle Nordby jr. bli trukket 1000 kroner for de månedene arbeidet pågikk. En ekstern gartner ble engasjert, men uten at det ble inngått noen skriftlig avtale. Det var daværende styreleder Sigmund Thue som sto bak avtalen, men verken styret eller administrasjonen i Norsk Tipping ble informert. Thue trakk seg forøvrig fra vervet i 2008 etter at Tippekommisjonærenes Landsforening uttrykte mistillit mot styret.

I perioden 2000-2007 ble Norsk Tipping fakturert 424 684 kroner for hagestell hos Nordby jr. Trekkbeløpet skulle være proporsjonalt med trekkbeløpet, men Nordby jr. ble kun trukket 24 700 kroner for arbeidet.

I tillegg fortsatte arbeidet i to år uten at administrerende direktør ble trukket i lønn. Rapporten kritiserer også at det var styrelederen som ene og alene fikk fullmakt til å følge opp varselsaken i 2007, ettersom det var styrelederen selv som hadde utarbeidet gartneravtalen.

Ordkrig Kultur- og kirkedepartementet har hatt rapporten fra Riksrevisjonen til gjennomlesning, og reagerer sterkt på flere av anklagene. I et brev fra 22. mai skriver departementet blant annet at enkelte av påstandene er «udokumenterte» og basert på «et tilsynelatende løst og ufullstendig grunnlag».

Irritasjonen fra departementet er tydelig i mye av tilbakemeldingen, for eksempel i et avsnitt der departementet skal kommentere Riksrevisjonens kritikk mot Norsk Tippings sponsorvirksomhet.

«Det er noe uklart hva som er formålet med redegjørelsen ut over å fremheve at selskapet bruker omfattende midler årlig til sponsing av idrett og kulturaktiviteter,» skriver departementet, som ikke tar selvkritikk for de mange punktene Riksrevisjonen har valgt å sette fingeren på.

Departementet får også et svar i Riksrevisjonens rapport. Det er like syrlig som mange av departementets innspill i brevet fra 22. mai.

«Etter Riksrevisjonens vurdering har departementet i noen grad fokusert mer på å sette rammer for spillvirksomheten enn å ivareta det styringsansvaret som ligger til en eier av et statlit særlovsselskap. Riksrevisjonen merker seg at departementet ikke er enig i dette.»

Slår tilbake Nordby jr. mener det er påfallende at Riksrevisjonen unnlater å beskrive sin egen ordinære revisjonsrolle i rapporten.

— Dersom Riksrevisjonen hadde fremkommet med sine bemerkninger i tilknytning til sin årlige revisjon av Norsk Tippings regnskaper, ville det som måtte ha foreligget av feil og misforståelser ha blitt oppklart umiddelbart og forholdene for øvrig blitt ivaretatt på dekkende måte, skriver han i en pressemelding.

Nordby jr. mener det er svært betenkelig at Riksrevisjonens rapport går til Stortinget uten at han får anledning til å påpeke feil, mangler og bruk av selektiv informasjon.

— Man blir som individ nærmest rettsløs overfor Riksrevisjonen. Det er betenkelig og beklagelig at Riksrevisjonen opptrer som både påtalemyndighet og domstol på en gang, og at det ikke finnes noen mulighet til overprøving, sier han.

Ingen kommentar Den nåværende ledelsen i Norsk Tipping holder en pressekonferanse om rapporten klokken 15.

— Før den tid ønsker vi ikke å kommentere denne saken, sier pressetalsmann Magne Vikøren til Aftenposten.no.