Norges klimagassutslipp sank med 5,4 prosent i 2009, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Totalt slapp Norge ut 50,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter — det laveste utslippsnivået siden 1995.

Utslippene fra industrien gikk ned fra 14 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2008 til 12,5 millioner tonn i 2009, en nedgang på 10,7 prosent.

- Utløst av finanskrisen

Innenfor industrisektoren var det utslippene fra metallindustrien som sank aller mest - med nesten 20 prosent. SSB antar at det i første rekke er finanskrisen som har forårsaket lavere aktivitet og dermed utslipp.

Olje- og gass-industrien gikk ned med 7,6 prosent, eller 1,1 millioner tonn CO2 -ekvivalenter.

Veitrafikken slapp ut 2,2 prosent mindre CO2 i fjor enn året før. Bensinforbruket gikk ned, mens dieselforbruket gikk noe opp. Utslippene fra biltrafikken lå i 2009 likevel om lag 28 prosent over utslippene i 1990.

Utslippene fra landbruket gikk ned med over 7 prosent fra 2008 til 2009. Dette skyldes i all hovedsak reduserte lystgassutslipp fra nitrogengjødsling.

Sliter med Kyoto-målene

Til tross for den kraftige nedgangen er utslippene 700.000 tonn høyere enn det Norge kan slippe ut i snitt 2008-2012 hvis man skal holde seg innenfor kvoten fra Kyotoprotokollen. I henhold til Kyoto-avtalen er Norges kvote for 2008-2012 250,6 millioner tonn CO2 -ekvivalenter.

Norges mål er å overoppfylle målene fra Kyotoprotokollen med ti prosent. Ifølge SSB må man sannsynligvis ty til med statlige kvotekjøp for å oppnå dette.

Bellona: - Ligger stadig dårligere an

Miljøorganisasjonen Bellona er slett ikke imponert av tallene. De mener at finanskrisen har bidratt til å skjule en mislykket klimapolitikk.

— Utslippsreduksjonene vi ser nå skyldes nesten utelukkende nedgangstider i industri og varetransport, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

— Jeg oppfordrer opposisjonen til å være våkne, fordi disse tallene tilslører at Regjeringen ikke er kommet i gang med omleggingen mot lavutslippssamfunnet, og tilslører at vi ligger stadig dårligere an til å nå Stortingets klimaforlik. Når oppgangstidene kommer, vil utslippene stige igjen, tror Holm.

Utslippstallene er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).