Med på øvelsen Common Ground var EU— og EFTA-landene. Det ble øvet på blant annet varsling og kommunikasjon i og mellom landene. Øvelsen tok utgangspunkt i de ulike fasene av en pandemi, og ga utfordringer både for den nasjonale og internasjonale håndteringen, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra norsk side deltok Statsministerens kontor og seks departementer som aktive spillere. Flere andre departementer var observatører. Det deltok en rekke underliggende virksomheter i øvelsen, blant dem helsemyndighetene, politi, samferdselsmyndigheter, veterinærmyndighetene, Forsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og to kommuner, Oslo og Ullensaker, samt fylkesmannen i Oslo og Akershus. Krisehåndteringen på sentralt nivå var et viktig øvingsmoment.

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt det overordnede ansvaret for øvelsesdeltakelsen i Norge. Gjennomføringen skjedde med bistand fra Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.