— Katastrofen vil ikke inntreffe i en eller fjern science fiction-fremtid, men i vår egen levetid. Hvis vi ikke handler nå, vil de katastrofale konsekvensene bli uopprettelige, sa den britiske statsministeren i går.

Blair kom med sitt dommedagslignnende scenarie da han kommenterte Stern-rapporten om den globale oppvarmingens økonomiske konsekvenser. Rapporten ble offentliggjort i London mandag, og BT omtalte i går noen av de dramatiske konklusjonene.

Britisk offensiv

Blair mener rapporten er det viktigste dokumentet han har sett om fremtiden i sin tid som statsminister

Verden vil havne i en økonomisk krise vi ikke har opplevd maken til siden depresjonen i 1930-årene. Kostnadene ved ikke å foreta oss noe det neste tiåret vil beløpe seg til minst 46 billioner kroner (46.000 milliarder kroner). Og 200 millioner mennesker vil bli tvunget på flukt når havnivået stiger. Dette er bare noen av de alvorlige funnene i rapporten.

Statsminister Tony Blairs sannsynlige etterfølger, finansminister Gordon Brown, gjorde det i går klart at Storbritannia ønsker å ta en internasjonal lederrolle i den internasjonale kampen mot klimaforandringene.

Britene vil ha EU med på å kutte klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020 og 60 prosent innen 2050. De vil også utvide ordningen med CO2-kvoter og ikke minst; trekke USA med i et forpliktende samarbeid for å redusere drivhuseffekten.

«Norge må gå foran»

Leder i Stortingets energi- og miljøkomite, Gunnar Kvassheim (V), mener regjeringen må lage et klimaregnestykke for Norge, etter modell fra Stern-rapporten.

— Rapporten viser at verden går mot en økonomisk katastrofe på grunn av klimaendringene. Venstre ønsker nå en lignende studie for Norge. Når vi kjenner begge sidene av kostnadsbildet, vil det bli lettere å veie fordeler opp mot ulemper i klimapolitikken, uttaler Kvassheim.

Han viser også til det vil koste langt mer ikke å gjøre noe med klimaproblemet, enn å ta de nødvendige grep nå. Regningen kan faktisk bli fem til tyve ganger høyere.

— Nå må verden samle seg om store utslippsreduksjoner. Vi forventer at Norge, som et av verdens rikeste land, viser vei. Det sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund. Han mener regjeringen må følge Storbritannias eksempel og sette like ambisiøse mål for klimagass-utslippene som Storbritannia.

USA på gjerdet

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) rykket i går ut med en pressemelding der hun kalte Stern-rapporten for et «viktig innspill som bør skape ytterligere forståelse for at vi må komme frem til kraftige utslippskutt». Bjørnøy mener det haster å legge om kursen:

— Norge går inn for at forhandlingene om nye klimaforpliktelser etter 2012 skal ta utgangspunkt i at den globale middeltemperaturen ikke må øke mer enn 2 gerader fra førindustrielt nivå. Dette målet betyr at de globale utslippene av klimagasser må halveres innen midten av dette århundret, sier miljøvernministeren.

Skal den målsettingen innfris, må de store klimasynderne USA og Kina ta sin del av støyten. Klima er imidlertid ikke noen het valgkampsak i USA en uke før mellomvalget. En landsomfattende meningsmåling foretatt av New York Times og CBS News nylig, viste at bare 1 prosent av de spurte oppfatter miljø som det viktigste problemet landet står overfor.