Det viser en tiltaksanalyse som Statens forurensningstilsyn (SFT) la frem i går.

Sammenlignet med Kyoto-avtalens referanseår som er 1990, vil den samlede reduksjonen være 22 prosent.

Regjeringens egne fremskrivninger viser at de norske utslippene i 2020 vil være ni millioner tonn høyere enn i 1990 hvis ingen tiltak blir iverksatt.

Kostbart

For å nå det mest ambisiøse målet i SFT-analysen, må det også gjennomføres tekniske tiltak som koster over 600 kroner per tonn CO2.

Hvis Norge bare gjennomfører de billigste tiltakene med prislapp på inntil 200 kroner per tonn CO2, vil utslippsreduksjonen bli på beskjedne 2,5 millioner tonn.

— Analysen viser at de norske utslippene av klimagasser kan reduseres betydelig, men den viser også at det er nødvendig med tiltak som både er kostbare og vanskelig å gjennomføre dersom en skal utløse det samlede potensialet, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Hun viser også til at FNs klimapanel anbefaler kutt på 50-80 prosent innen 2050. - Kostnadene ved utslippsreduksjoner blir lavere jo raskere vi kommer i gang, sier Hambro.

Eksempler

Noen av de 57 tiltakene er krevende å gjennomføre, andre kan foretas med enkle grep.

Her er noen eksempler:

  • Veitrafikken kan kutte over fire millioner tonn: Eksempler: Økt satsing på biodrivstoff. Mer effektiv logistikk i godstransporten
  • Industrien kan redusere med 2,7 millioner tonn: Eksempel: Erstatte kull med trekull i ferrosilisiumindustrien.
  • Bygningers bidrag til klimagassutslippene kan reduseres med 3,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Eksempel: Erstatte olje til oppvarming med fornybare energikilder.
  • Landbruket kan redusere med 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Eksempel: Oppsamling av metangass og bruk av husdyrgjødsel til produksjon av biogass.
  • Olje- og gassektoren kan redusere med tre millioner tonn CO2. Eksempel: Elektrifisering av sokkelen.
  • Flere av tiltakene vil dessuten ha positive bieffekter, som reduserte utslipp av nitrogenoksider, svevestøv og svoveldioksid, ifølge SFT.

Kan leve som før

Analysen er begrenset til tekniske tiltak, og forutsetter ikke endringer i folks levesett eller dagens produksjonsstruktur.

— Vi presenterer en katalog som viser det tekniske potensialet. Hvilke tiltak som skal gjennomføres, er opp til politikerne, sier SFT-direktør Ellen Hambro. Bellona reagerer kraftig på at SFT har brukt fire år gamle tall fra Oljeindustriens Landsforening som grunnlag for beregningene for petroleumssektoren.

Bellona presenterte selv nylig en rapport som konkluderte med at elektrifisering av sokkelen alene kan redusere CO2-utslippene med opptil ti millioner tonn.